ועדת האתיקה של הקריה האקדמית אונו אחראית על כל המחקרים המתקיימים בקריה ובמסגרתה, בהם מעורבים בני אדם. הוועדה עוסקת במתן אישורים להצעות מחקר המערבות בני אדם, אשר בהגדרתן אינן רפואיות ואינן פולשניות (כלומר, אינן כוללות ניסוי רפואי בבני אדם), זאת בשונה מועדות הלסינקי של מוסדות רפואיים העוסקות בניסוי רפואי בבני אדם.

כל מחקר המערב בני אדם מחייב עמידה בקריטריונים אתיים וקבלת אישור וועדת האתיקה, טרם התחלת ביצועו, בין אם הוא מערב משתתפים סטודנטים ובין אם הוא מערב משתתפים חיצוניים.

תפקיד הוועדה הוא לבחון את הצעות המחקר מהפן האתי ולוודא שהמחקרים עומדים בכללים הנוגעים לקבלת הסכמה מדעת, וכן בדרישות ההגנה על שלומם, כבודם ופרטיותם של משתתפי המחקר.

לאחר בחינה, וועדת האתיקה תעניק את אישור וועדת האתיקה להצעות מחקר אשר יעמדו בתנאים הנדרשים.

 

נוהלי ועדת האתיקה, הנחיות להגשת הצעות מחקר וטפסים נוספים:

 

את הטפסים יש לשלוח לכתובת :   ethics@ono.ac.il 

חברי ועדת האתיקה הם:

  • פרופ’ שלמה נוי – יו”ר ועדת האתיקה המוסדית
  • פרופ’ משה בן-חורין
  • פרופ’ עמנואל גרופר
  • פרופ’ רון קליינמן
  • פרופ’ שחר אלדר
  • ד”ר אורית שנקר
  • ד”ר נילי לוי – יו”ר תת ועדה שאלונים
  • ד”ר עופר צלרמאייר