2020

 1.  קלר-חלמיש, כ’ ופלג-קוריאט, ע’ (2020). ממחאה לאיחוי: מחאת#MeToo  כרקע לפיתוח והנגשה של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. עתיד להתפרסם בקרימינולוגיה ישראלית. 
 2. הדר דנציג-רוזנברג וענת פלג :Naming, Blaming, Shamingעמדותיהן של נפגעות עבירות מין שחשפו עצמן בפייסבוק כלפי ביוש תוקפיהן, עתיד להתפרסם במשפט וממשל (2020).
 3. הדר דנציג-רוזנברג וענת פלג “Post ופוסט-טראומה”: תהליכי עיבוד הרגשות של נפגעות תקיפה מינית בהליך הפלילי ובפייסבוק, עתיד להתפרסם במשפט, חברה ותרבות   
 4. הדר דנציג-רוזנברג וענת פלג #גם_אני משפיעה על המשפט?: נקודת המבט של נפגעות עבירות-מין בשאלת השפעת התקשורת הממוסדת והרשתות החברתיות על המשפט, עתיד להתפרסם במשפטים על-אתר

2019

 1. דנה פוגץ’ וטלי איזנברג, “היא יודעת – על מקומה של הנפגעת בהערכת מסוכנותו של עבריין המין” הערכת מסוכנות: היבטים קליניים, משפטיים וחברתיים(הוצאת כרמל, עורכים: יהודית אבולעפיה, מאיר חובב, מירב בוקשיצקי, דינה להמן, 2019) 171-202 . 

2017

 1. קלר-חלמיש, (2017). צדק מאחה בראי ישוב סכסוכים- בין תיאוריה לפרקטיקה: בחינת המקרה המיוחד של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית במשפחה (עבודת מחקר לתואר דוקטור). אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. 

2016

 1. ליסט, פ’, טאובר, ד’ וקלר-חלמיש, כ’  (2016). הייתכן צדק מאחה בפגיעות מיניות? בתוך א’ ינאי וט’ גל (עורכים). מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל (עמ’ 175-198). ירושלים: מאגנס. 
 2. דנה פוגץ’ “‘ביום שאחרי’ – גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכון של פגיעה מינית – מענישה בלבד לפיקוח ומניעה ” הפרקליטנא(1)(2011) 204-139 .  

 

2011

 1. דנה פוגץ’ “‘ברצון שניהם ובשמחתם’ : אינוס בידי בן זוג והתוויית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה” עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם(עורכות: דפנה ברק-ארז, שלומית יניסקי-רביד, יפעת ביטון, דנה פוגץ’, 2007, הקריה האקדמית אונו ונבו) 543-501 . 
 2. דנה פוגץ’ “קרימינליזציה של גינוני חיזור מקובלים? מרמה, טעות הקורבן והסכמה לעניין עבירות מין” מגמות בפלילים: עיונים בתורת האחריות הפלילית (עורך אלי לדרמן, 2001), 200-149  . 

2019

 1. Chen, G., & Gueta, K. (2019). Cognitive appraisal of child abuse among Israeli inmates:  Does sex make a difference? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.63 (11), 2050-2068. 

2015

 1. Chen, G., Gueta, K. (2015). Child Abuse, drug addiction and mental health problems of incarcerated women in Israel. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 36-45.

 

2006

 1. דנה פוגץ’ “קטינים נפגעי עבירה בראי המשפט – מגמות בחקיקה ובפסיקה” התעללות והזנחה של ילדים בישראל (עורכים: דבורה הורוביץ, יורם בן-יהודה, מאיר חובב, 2006) 151-99 . 

2003

 1. ליאור ברשקודנה פוגץ’ “בין פרטי וציבורי: המשפט הפלילי והמשפחה” מחקרי משפט כ’ (2003) 44-7 . 

2002

 1. דנה פוגץ’ “הזכות להישמע?  עדויות ילדים בהליך הפלילי: תיקון מס’ 8 לחוק הגנת ילדים – לא סוף דבר” הפרקליט מו’ (2002) 167-121 . 

2020

 1. מיכל טמיר ודנה פוגץ’ “נפגעי עבירה והסדרי טיעון: דחיפה קלה ((nudgeבכיוון הנכון” (עתיד להתפרסם בספר עדנה ארבל, 2020) . 
 2. דנה פוגץ’, “הטוב, הרע והלא נודע – על היחס בין זכויות נפגעי עבירות חמורות לויקטימולוגיהבפסיקת בית המשפט” (עתיד להתפרסם בקרימינולוגיה ישראלית , 2020 ). 
 3. מיכל טמיר ודנה פוגץ’,” חוק טובות לנפגעי עבירה – על חוקתיות החסינות לפגיעה שלטונית בנפגעי עבירה” (עתיד להתפרסם במעשי משפט, 2020).
 4. דנה פוגץ’ וגלית לובצקי, “מפקירים את עבירת ההפקרה – הארת פסיקה בעקבות בג”ץ 8814/18” (עתיד להתפרסם בהמשפט ברשת: זכויות אדם, 2020).  
 5. דנה פוגץ’ וענת פלג, “”לצאת מהפיקסלים”- הוויתור על הפרטיות של נפגעות עבירות מין –בראי המשפט והתקשורת(עתיד להתפרסם במשפטים על אתר, 2020). 

2018

 1. מיכל טמיר ודנה פוגץ’ “ההליך הפלילי כמשחק שחמט: מעמדו של הנפגע במסגרת דוקטרינת פסילת הראיות”, ספר דורית ביניש (הוצאת בר אילן ונבו, עורכים: קרן אזולאי, אהרון ברק, איתי בר סימן טוב ושחר ליפשיץ, 2018) 489-538 .

2017

 1. Dana Pugach and Michal Tamir,Nudging the Criminal Justice System into Listening to Crime Victims in Plea Agreements, 28 (1) Hastings Women’s Law Journal (2017) 45-72. 

חלק מהמאמר פורסם בשנית בספר: 

 

Victims in Criminal Procedure, (Douglas E. Beloof, Paul G. Cassell, Meg Garvin, Steven J. Twist. Eds., Carolina Press, 4th ed., 2019), 442-443. 

2015

 

 1. דנה פוגץ’ “חשופה לעין כל: על זכותה של נפגעת עבירה לפרטיות בהליך הפלילי” ספר אליהו מצא(אוניברסיטת תל-אביב, עורכים: אהרון ברק, איילה פרוקצ’יה, שרון חנס, רענן גלעדי ,2015( 528-489 . 
 2. הדר דנציג-רוזנברג ודנה פוגץ’, “’הדור הבא’ של זכויות נפגעי עבירה: הזכות החוקתית להליך הוגן”, עיוני משפטלו’ 3 (2015) 604-549 . 
 3. hadardancig- rosenberg and Dana pugach, “Between ‘Secondary Victimization’ and Positive Victimology: The Case of Crime Victims’ Right of Privacy” inPositive Criminology: The Good Can Overcome the Bad (Natti Ronel & Dana Segav, Routledge, 2015) 292-306. 
 4. hadardancig- rosenberg and TALI GAL Criminal Law Multitasking, 18 Lewis & Clark L. Rev. 893 (2015) (selected for the Michigan Young Scholars Conference 2015

2014

 1. דנה פוגץ’ ” סלבריטאים על כורחם  (ובחסות בית המשפט?) מחשבות על פרטיותם של נפגעי עבֵרות בהליך המשפטי”, קריית המשפטי’ (2014) 130-79 . 

 

 1. Douglas E. Beloof and Dana Pugach,Victims’ Rights Need Remedy: Comparing current victims’ rights in Israel and America, 8 (1) International Perspectives in Victimology (2014) 11-37. 

 

2012

 1. HadarDancig-Rosenberg and Dana Pugach, Pain, Love and Voice: The Role of Domestic Violence Victims in Sentencing, 18(2) Michigan Journal of Gender & Law (2012) 423. 

2011

 1. דנה פוגץ’ “‘ביום שאחרי’ – גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכון של פגיעה מינית – מענישה בלבד לפיקוח ומניעה ” הפרקליטנא(1)(2011) 204-139 . 

2009

 1. הדר דנציג-רוזנברג ודנה פוגץ’ “‘כשאהבה כואבת’: על דילמת ההתחשבות בבקשתן של נשים החיות בצל האלימות להקל בענישת הפוגע” מחקרי משפט(2009), 652-589 .  
 2. דנה פוגץ’ “‘ברצון שניהם ובשמחתם’ : אינוס בידי בן זוג והתוויית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה” עיונים במשפטמגדר ופמיניזם(עורכות: דפנה ברק-ארז, שלומית יניסקי-רביד, יפעת ביטון, דנה פוגץ’, 2007, הקריה האקדמית אונו ונבו) 543-501 . 

2004

 1. דנה פוגץ’ “מהפכת הקורבנות – היום שאחרי. לקראת מודל המכיר בשיקולי ענישה פרטיים?” קריית המשפטד’ (2004/5) 268-229 . 

2020

 1. דנה פוגץ’ וענת פלג, “”לצאת מהפיקסלים”- הוויתור על הפרטיות של נפגעות עבירות מין –בראי המשפט והתקשורת, עתיד להתפרסם במשפטים על אתר, 2020. 

2018

 1. Pugach, D., Peleg, A., & Ronel, N. (2018). Lingual injury: Crime victims between the criminal justice system and the media. International Review of Victimology, 24(1), 3-23.

2014

 1. דנה פוגץ’ ” סלבריטאים על כורחם  (ובחסות בית המשפט?) מחשבות על פרטיותם של נפגעי עבֵרות בהליך המשפטי”, קריית המשפטי’ (2014) 130-79 . 

2019

 1. Chen, G., & Gueta, K. (2019). Cognitive appraisal of child abuse among Israeli inmates:  Does sex make a difference? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.63 (11), 2050-2068. 

2016

 1. Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner.  American Journal Orthopsychiatry, 86(4), 456-466. 
 2. Peled, E., Gueta, K., & Sander-Almoznino, N. (2016). The Experience of mothers exposed to the domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”.  Violence against Women 22(13) 1577–1596.

2015

 

 1. Chen, G., Gueta, K. (2015). Child Abuse, drug addiction and mental health problems of incarcerated women in Israel. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 36-45.
 2. הדר דנציג-רוזנברג ונעמי לבנקרון אלימות הגירתית”, עיוני משפטלז 341 (2015).

2012

 1. Bensimon, M., & Ronel, N. (2012). The flywheel effect of intimate partner violence: A victim-perpetrator interactive spin. Aggression and Violent Behavior, 17,423–429.    
 2. HadarDancig-Rosenberg and Dana Pugach, Pain, Love and Voice: The Role of Domestic Violence Victims in Sentencing, 18(2) Michigan Journal of Gender & Law (2012) 423. 

2011

 1. הדר דנציג-רוזנברג ויפעת פרדר האחרת שבתוכנו’ – על עריכת-דין חברתית רגישת תרבות”, מעשי משפט 3 45 (2011) (.

2009

 1. הדר דנציג-רוזנברג ודנה פוגץ’ “‘כשאהבה כואבת’: על דילמת ההתחשבות בבקשתן של נשים החיות בצל האלימות להקל בענישת הפוגע” מחקרי משפט(2009), 652-589 .  

 

2008

 1. Lazar, R. (2008). Reconceptualizing victimization and agency in the discourse of battered women who kill. Studies in law, politics, and society, 3-45.‏

2003

 1. ליאור ברשקודנה פוגץ’ “בין פרטי וציבורי: המשפט הפלילי והמשפחה” מחקרי משפט כ’ (2003) 44-7 . 

2020

 1.  קלר-חלמיש,כ’ ופלג-קוריאט, ע’ (2020). ממחאה לאיחוי: מחאת#MeToo  כרקע לפיתוח והנגשה של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית. עתיד להתפרסם בקרימינולוגיה ישראלית 
 2. Tali Gal HadarDancig-Rosenberg and Guy Enosh.
  Measuring the Restorativeness of Restorative Justice: The Case of the Mosaica Jerusalem Program The International Journal of Restorative Justice 252 (2018)

2017

 1. קלר-חלמיש, (2017). צדק מאחה בראי ישוב סכסוכים- בין תיאוריה לפרקטיקה: בחינת המקרה המיוחד של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית במשפחה (עבודת מחקר לתואר דוקטור). אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. 

2016

 1. ליסט, פ’, טאובר, ד’ וקלר-חלמיש, כ’  (2016). הייתכן צדק מאחה בפגיעות מיניות? בתוך א’ ינאי וט’ גל (עורכים). מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל (עמ’ 175-198). ירושלים: מאגנס. 

2013

 1. טלי גל והדר דנציג-רוזנברג “צדק מאחה וצדק עונשי: שני פנים למשפט הפלילי”, משפטיםמג 779 (2013).
 2. Hadar Dancig-Rosenberg, and Tali Gal Restorative Criminal Justice, 34 Cardozo L. Rev. 2313 (2013) [cited by the Kentucky Supreme Court in its decision in Little v. State, S.W.3d __ 2013 WL 6700106, 4 (Ky. 2013); won the Cohn Prizefor Best Article in 2013]

2016

 1. דנה פוגץ’, נעמי כץ, נעמה כץ, דנה לבוק-גל “‘וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם’-ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קורבנות משנית של נפגעי עבירות וקידום רווחתם האישית”, המשפט (2016) 210-181 . 
 2. Ronel, N. (2016). How can victimology become positive? In K. Jaishankar (ed.), Interpersonal criminology: Revisiting interpersonal crimes and victimization(pp. 191-202). Boca Raton, FL: CRC Press (Taylor & Francis Group). 

2015

 1. hadardancig- rosenberg and Dana pugach, “Between ‘Secondary Victimization’ and Positive Victimology: The Case of Crime Victims’ Right of Privacy ”  inPositive Criminology: The Good Can Overcome the Bad (Natti Ronel & Dana Segav, Routledge, 2015) 292-306. 
 2. Shechory-Bitton, M., & Ronel, N. (2015). Posttraumatic growth and positive victimology: The case of ultra-Orthodox Jewish women who resided in a shelter. In N. Ronel & D. Segev(eds.), Positive Criminology (pp. 250-260). London & New York: Routledge.  
 3.  Ronel, N. (2015). Why victimology should stay positive – the ongoing need for positive victimology, Temida, 18(3-4), 5-16.

2020

 1. דנה פוגץ’, “הטוב, הרע והלא נודע – על היחס בין זכויות נפגעי עבירות חמורות לויקטימולוגיה בפסיקת בית המשפט”, עתיד להתפרסם בקרימינולוגיה ישראלית ,2020. 

 

 1. Bensimon, M., Andzenge, D., Gilbertson, L., Jergenson, S., & Ronel, N. (Forthcoming). Applied victimology:  The professional practice of victimology. In J. Joseph & S. Jergenson (Eds.), The contemporary developments in victimology – an international perspective: A festschrift in honor of Marc Groenhuijsen. Switzerland: Springer. 

 

 1. Bensimon, M. (2020). Perceptions of music therapists regarding their work with children living under continuous war threat: Experiential reframing of trauma through songs. Nordic Journal of Music Therapy, 1-17.‏

 

 1. Bensimon, M. (2020). Relational needs in music therapy with trauma victims: The perspective of music therapists. Nordic Journal of Music Therapy, 1-15.‏

2019

 1. Diamond-Bensimon, S., & Ronel, N. (2019). From bondage to liberation: The case of Holocaust survivor Eva Mozes-Kor’sJournal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 28(8), 996-1016.  

2017

 1. Bensimon, M. (2017). Victimization in light of self-compassion: Development towards communal compassion. Aggression and Violent Behavior, 35, 44-51.

 

2016

 1. דנה פוגץ’, נעמי כץ, נעמה כץ, דנה לבוק-גל “‘וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם’- ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קורבנות משנית של נפגעי עבירות וקידום רווחתם האישית”, המשפט(2016) 210-181 . 

 

2012

 1. Ronel, N. & Maor, L. (2012). Grace Therapy with recovering victims: Twelve-step based therapy and rehabilitation. In N. Ronel (ed.), Gone with the spirit(pp. 215-232). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press (Hebrew).  

2009

 1. Ronel, N. (2009). Spirituality-based therapy with recovering victims: Challenges and opportunities. In O. Hagemann, P. Schäfer & S. Schmidt (eds.), Victimology, victims assistance and criminal justice(pp.175-189). Mönchengladbach: Niederrhein University of Applied Sciences. 

2008

 1. Dancig-Rosenberg, H. (2008). Sexual assault victims: Empwerment or re-victimization? The need for a therapeutic hurisprudence modelTrends and issues in victimology, 150.‏

2006

 1. Ronel, N., & Lebel, U. (2006). When parents lay their children to rest. Journal of Social and Personal Relationships, 23(4), 507-522. 

2005

Lebel, U., & Ronel, N, (2005). Parental discourse and activism as a response to bereavement of fallen sons and civilian terrorist victims. Journal of Loss & Trauma10 (4), 383 – 405.