מבוא

 1. הקריה האקדמית אונו, ע.ר 580294221 (להלן: “הקריה“) מפעילה את אתרי האינטרנט בכתובת ac.il ואפליקציות שונות (להלן: “האתר” ו–”האפליקציה” בהתאמה). באתרים ובאפליקציות תוכל למצוא מידע רב הקשור ללימודך ולהכשרתך האקדמית, ובכלל זה  תוכל לבצע הנפקת אישורים ומסמכים, לפנות לסגל ולמנהלות הסטודנטים, ולהשתתף בתרגולים ופעילויות לימודיות נוספות עבור סטודנטים, בוגרים וסגל ההוראה.
 2. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר ובאפליקציה. הגלישה באתר ובאפליקציה והגישה אל השירותים והתכנים הכלולים בהם הינה אך ורק בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אם תנאים אלה או כל חלק מהם אינם מקובלים עליך, אין להמשיך ולעשות כל שימוש באתר או באפליקציה, לרבות גלישה.
 3. אנא תשומת לבך כי תנאים אלו עשויים להשתנות בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הקריה וללא כל התראה מוקדמת, ועל כן מומלץ לבדוק את הנוסח העדכני מעת לעת.
 4. יש להתייחס להוראות המופיעות בתנאי שימוש אלה כמופנים לכלל המשתמשים באתר ובאפליקציה.

השימוש באתרים ובאפליקציות

 1. האתרים והאפליקציות מכילים מידע על רישום ללימודים, מערכת פניות למנהלות הסטודנטים, הנפקת אישורים, תכנים ועזרים לימודיים, סביבות תרגול, סיוע ולימוד (כדוגמת פורום שאלות וסיוע לימודי לסטודנטים וצ’אט כללי להכוונה וסיוע לגולשים בנושאים שונים הקשורים ללימודים) וכן הפניות לאתרים חיצוניים הכוללים תוכן לימודי שנועד לתרגול הקורסים.
 2. השימוש באתרים ובאפליקציות מותר לצורך גישה לתכנים הקשורים אליך בלבד, ולמטרות אישיות. האתרים, האפליקציות ו/או התכנים הכלולים בהם אינם מוענקים לך, אלא ניתן לך רישיון שימוש בהם בלבד, למטרות לימוד פרטיות שאינן מסחריות. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקריה.
 3. אם תתבקש למסור פרטים במסגרת השימוש באתרים או באפליקציות, הנך מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתמסור פרטים שאינם מדויקים, הקריה תהא זכאית למחוק את רישומך לאפליקציות ו/או לאתרים, וכן למנוע ממך לעשות שימוש בשירותים, וזאת מבלי לגרוע משאר זכויותיה.
 4. השימוש באפליקציות וההרשמה לשירותים באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציות ובאתרים כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 5. הקריה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ואו עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג’ ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתרים או באפליקציות, תכנים הנמצאים בהם, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג’ ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו.
 6. אין לעשות כל שימוש באתרים או באפליקציות לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים) או שאינה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, ובכלל זה שימוש באתר או באפליקציה תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם או גורם אחר.
 7. לחיצה על הקישור תגרום ליציאה מאתר האינטרנט של הקריה האקדמית אונו וכניסה לאתר המופעל ע”י צד שלישי. הקריה האקדמית אונו אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוביל הקישור וכן אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישור מוליך תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולקריה האקדמית אונו לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, הקריה האקדמית אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שיגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות הקישורים הקיימים באתר הקריה האקדמית או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר הקריה על ידי צדדים שלישיים.

פורום לימודי

 1. הקריה מעמידה לרשות הסטודנטים והמרצים פורום לימודי המאפשר למשתמשים לדון, לשוחח, להחליף דעות ולייעץ בנושאים הקשורים ללימוד הקורסים באתר.
 2. הקריה אינה אחראית למידע שתמסור או תחשוף במסגרת הפורום לכל צד שלישי שאינו מטעמה (כגון, במקרה בו תמסור מידע לסטודנט אחר), ואין לה כל שליטה על השימושים שייעשו בו במקרה כזה.
 3. הקריה אינה אחראית לייעוץ או הכוונה מכל סוג שהוא שתקבל בפורום, בין מאת נציגים מטעמה ובין מאת צדדים שלישיים (כגון סטודנטים אחרים), ואין לה כל וודאות או ידיעה כי ייעוץ או הכוונה כאמור אכן תואמים את נתוניך, מטרותיך או ציפיותיך.
 4. כתנאי להשתתפותך בפורום, הנך מסכים לפעול בהתאם לכללים הבאים:

להימנע מכתיבה, פרסום, העתקה או הפצה של כל תוכן בלתי חוקי למשתתפי הפורום ומנהליו, לרבות תוכן המהווה לשון הרע על פי דין או פוגע בזכויות של צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות קניין רוחני כלשהן או פגיעה בפרטיות של מאן דהוא, ולרבות בדרך של פרסום לינקים (קישוריות) לאתרים בלתי חוקיים או מפרי זכויות.

לא להציק או להטריד משתתפים אחרים, ולהימנע מכל תוכן בוטה, גס, בלתי הולם, גזעני, מפלה, מאיים או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור.

להימנע מפרסום או הפצה של תוכן מטעה או שגוי.

להימנע מכל העלאה או הפצה של תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא קבלת אישורה של הקריה מראש ובכתב.

להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לפגוע במשתתפי הפורום ותקינות האתר או באפליקציה, לרבות איסוף ועיבוד מידע שלא כדין, השתלת תוכנות ונוזקות, או פגיעה באבטחת המידע ובהתנהלות התקינה של האתר או האפליקציה.

להישמע להוראות מנהלי הפורום ו/או נציגי הקריה.

הקריה רשאית להפסיק באופן מידי את השתתפותך בפורום בגין כל חשד לפעולה בניגוד לכללים המפורטים בתנאי שימוש אלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. אנו נשמור על פרטיותך ונאבטח את המידע שלך בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו החלות עלינו, וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו [לינק למדיניות הפרטיות] המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אנו ממליצים כי תעיין היטב במדיניות הפרטיות שלנו.
 2. הקריה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. למידע נוסף אודות השמירה על פרטיות המידע שלך באתר ועל זכויותיך, אנא פנה בדוא”ל : privacy@ono.ac.il.

קניין רוחני

 1. כלל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים,  סימני מסחר וסודות מסחריים, בקשר עם התכנים, המידע, התוכנות, המודלים, העיצוב (לרבות לוגואים), בסיסי נתונים, קוד מחשב, והשירותים המצויים ו/או הכלולים באתר (להלן: “תכני האתר”), הינם בבעלות הקריה בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר ע”י צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולא תהיה לך בהם כל זכות ו/או בעלות מכל סוג שהוא.
 2. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר, להפיץ, להעביר לצדדים שלישיים, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, להציג בפומבי, לפרסם, וליצור יצירות נגזרות בקשר עם תכני האתר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הקריה בכתב ומראש. אין לאסוף נתונים או מידע אחר מן האתר למטרות מסחריות ו/או שיווקיות ו/או בלתי חוקיות בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנות, קודים ואמצעים דומים (כגון robots, crawlers, וכיו”ב).
 3. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly), ואין לעקוף בשום דרך שהיא אמצעי הגנה הנמצאים באתר או באפליקציה, לרבות בדרך של ממשקי API עם שירותים או תוכנות אחרות.
 4. שם הדומיין של האתר (בין אם נרשם ובין אם לאו) הינו רכושה של הקריה, ואין לעשות בו כל שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור הקריה לכך מראש ובכתב.
 5. אין להציג את האתר, לרבות כל תוכן הכלול בו, בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי הקריה או מי מטעמה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.

אחריות משתמש

 1. אתה מתחייב בזאת לשפות את הקריה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו על ידך.
 2. הקריה רשאית להפסיק ו/או להשהות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את שימושך באתרים או באפליקציות בכל מקרה של פעולה בניגוד לתנאי השימוש ו/או הוראות הדין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות הנתונים לחברה ו/או מי מטעמה.

פטור מאחריות

 1. פטור מאחריות כלפי הקריה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג’. פטור מאחריות כלפי הקריה יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם, הכול בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.
 2. הקריה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נוזקות, וירוסים, מתקפות סייבר, ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב או לכל רכוש אחר שלך (ו/או של צדדים שלישיים הקשורים אליך) שייגרמו בשל גישה או שימוש באתרים או באפליקציות, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר ו/או מאתרים חיצוניים אליהם הופנית מהאתר.
 3. הקריה רשאית להפסיק או להשעות את הפעילות באתרים או באפליקציות ו/או את הגישה אליהם, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מכל כשל או תקלה אחרת באתרים או באפליקציות ו/או בשרתיהם ו/או ברשת האינטרנט מכל מין וסוג שהן, וללא כל הודעה מוקדמת, והיא לא תישא בגין כל נזק או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מכך.
 4. הקריה רשאית להשעות ו/או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתרים ולאפליקציות בכל מקרה בו עולה חשש כי הפרת את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט הקריה כי ביצעת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתרים או באפליקציות, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, הקריה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך.
 5. אתה מסכים כי ייתכן ותחויב על זמן הגלישה בעת השימוש באפליקציות על ידי מפעיל התקשורת של מכשיר הקצה שברשותך, וכי אין לקריה כל קשר או אחריות לגובה הסכום בו תחויב כאמור.

 קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי

 1. בעת גלישתך באתרים או באפליקציות, יתכן שתוכל לגשת לאתרים, מידע, תכנים או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתרים או באמצעות הפניות אחרות הנמצאות באתר (להלן: “תכני הצד שלישי“). אם לא נאמר במפורש אחרת, הקריה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, והיא אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לבטיחותם ו/או להתאמתם לצרכיך. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, עליך להפנות לצד השלישי הרלוונטי.
 2. הקריה אינה מתחייבת כי כל הקישורים או ההפניות שימצאו באתרים או באפליקציות יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מאובטח, מלא או עדכני, והקריה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 3. למען הסר ספק, ככל שהאתרים יפנה אותך לאתרי אינטרנט אחרים, הקריה לא תהא אחראית למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.
 4. הקריה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או חסרון כיס ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה משימוש בתכני הצד השלישי, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

כללי

 1. בכל סכסוך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלו ו/או לשירותי הקריה באתר או באפליקציה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט לכל עניין כאמור יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 2. תנאי השימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תקנון החלים עליך במסגרת התקשרות בינך ובין הקריה או המתקיימים בינך ובין צד שלישי בעת הורדת האפליקציה מחנות וירטואלית.
 3. הקריה רשאית לשנות את כללי השימוש מעת לעת, להחליפם לערכם לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחויבת למסור על כך הודעה מראש. כל שינוי יכנס לתוקף באופן מידי, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.