שלוש סיבות טובות ללמוד אצלנו

טיפול בתנועה ומחול עושה שימוש פסיכו-תרפויטי בתנועה ומתרכז בגוף כאמצעי מרכזי להבעה ושינוי. בטיפול בתנועה ניתן להתבונן ולבחון את דפוסי התנועה של המטופל המשקפים את אישיותו, מתוך הנחה שמצבים נפשיים באים לידי ביטוי בגוף ובתנועה ומצבים גופניים באים לידי ביטוי ברמה הנפשית והרגשית. מטרת הטיפול היא לחזק את כוחות העצמי וליצור חיבורים מחודשים בין חוויות רגשיות וגופניות-תנועתיות שיסייעו בהתמודדות עם מצבי חיים שונים.
הטיפול בתנועה הינו תהליך הממוקד בהכרה הגופנית, תוך בדיקה והקשבה עצמית מובחנת לחלקי הגוף השונים, בניסיון לזהות את מערכות היחסים ביניהם ולבחון את ההשפעות ההדדיות על תפקוד האדם.
תנועה וקצב, מקלים על מטופלים להשתחרר ולהוריד עכבות המאפשרות להם להתמודד טוב יותר עם קשיים מסוגים שניים. כשהגוף מתחיל לנוע, מתקיים תהליך חוויתי המסייע למטופל לשחרר חסימות רגשיות ולהתקדם בטיפול.

תוכנית הלימודים

תקצירי קורסים

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם

הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום פהסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, יציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ויקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ"ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי

הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם ובמשותף והמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ"ז 2)

מבוא לטיפול בתנועה ומחול א' + ב' (*)

בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול בתנועה ומחול ולתרומתם היחודית לתהליך הטיפולי. בחלקו הראשון של השיעור, נלמדות האסכולות המובילות והעדכניות בתחום ומוצגים תיאורטיקנים וסוגיות מרכזיות. חלקו השני של השיעור מתמקד בהתוודעות הסטודנטים לטיפול המאפשר שילוב של הבעה מילולית והבעה תנועתית. הסטודנטים דנים ומתנסים בשימוש בתנועה ומחול כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ולגשר בין העולם הפנימי והחיצוני, בסביבה שבה יכולים רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח. (טפ-5200/5201, נ"ז 4+4)

אבחון והערכה פסיכולוגיים

קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס יציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ויפרוש בפני הסטודנטים את תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ"ז 2)

אבחון והערכה פסיכולוגיים בטיפול בתנועה ומחול

קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם הדרכים היחודיות של תנועה ומחול לאבחון והערכה, אשר מאתרות את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. בקורס יושמו דגשים על שיטות באבחון והערכה באמצעות תנועה ומחול של לאבאן, קסטנברג ויונה שחר לוי. (טפ-6010, נ"ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי

בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה"ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות בנוגע לחוסים (כמו לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ"ז 2)

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות

הקורס מקנה ידע, תיאוריה, כלים ומיומנויות בעבודה הקבוצתית תוך שילוב תנועה ומחול והתפיסה התנועתית בתהליך הקבוצתי ובעבודת המנחה. הקורס משלב תיאוריות החושפות כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי, מהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס וביון. בד בבד הסטודנטים מתנסים ומעבדים את התכנים תוך שילוב תנועה ומחול בתהליך הקבוצתי. (טפ-6210, נ"ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול א' + ב' (*)

הקורס מתמקד בהתוודעות לאסכולות ותיאוריות מתקדמות ובהעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית התנועתית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. הסטודנטים לומדים מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי, ואת איפיוני זהות המטפל באמצעות התנועה והמחול. הקורס מציג בפניהם דרכי התערבות טיפוליות באמצעות התנועה והמחול כגון: צ'ייס, תנועה אותנטית, ביו אנרגיה ו- body process ומאפשר את פיתוח והרחבת "ארגז הכלים" האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. (טפ-7010/7011, נ"ז 4+4)

שיטות מחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות: לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כל-7000, נ"ז 2)

מחקר מבוסס אמנויות

בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research. (כל-7100, נ"ז 2)

מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול א' + ב'

קורס זה הינו מסגרת לימודית והתנסותית בתנועה ומחול המאפשרת לסטודנט המתמחה להפגש עם מטופלים פרטניים וקבוצות טיפוליות. הקורס מתקיים במסגרות הקליניות עצמן ומתמקד בהעמקת יכולת הסטודנטים להתבונן על התכנים והתהליכים בטיפול ולשלב בין הבנת המיומנויות הקליניות והשימוש בתנועה ומחול. הלמידה במסגרת קורס זה מתפתחת משלב של צפייה להכרות עם המאפיינים של האוכלוסייה ועד להתנסות, הפעלה והנחייה באמצעות תנועה ומחול. (טפ-6510/6511, ש"ס 3+3)

סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול  א' + ב' 

קורס זה מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והתנסות בתנועה ומחול. הקורס בנוי באופן מקביל לתהליכים הטיפוליים איתם מתמודדים הסטודנטים בשטח ומסייע לסטודנט להשתלב במסגרות טיפוליות מוכרות. במהלך הקורס יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו, ובכתיבת עבודת גמר הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתוכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-7110/7111, ש"ס 3+3)

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות

הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמצעות אמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש"ס 3)

קורסי סטודיו מתקדמים לבחירה

סטודיו בתנועה מתקדמים 1: תנועה ומופעי הגוף

קורס הסטודיו מכוון ללימוד דרך התנסות אישית של האופנים בהם תנועה מחוללת גוף על מגוון גילויו וגילומיו. בהתאם, הוא בנוי כמהלך מדורג שמטרתו לחשוף יסודות של הבנייה והצפנה של הגוף דרך תנועה ואת האופנים בהם דרכי הבנייה אלה משוקעים בגוף כשכבות של משמעות. נקודת המוצא היא פנומנולוגית וחותרת לפיתוח מודעות לתנועה כיסוד מכונן של הגוף החי (lived body), המתגלם בעבודת החושים כפעולות קשב, חקר ולימוד תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה. ממופעי הגוף התנועתי-חושי של ההתנסות החיה במסגרת "הסדר הפנומנולוגי" נעבור אל מופעי הגוף במסגרת "הסדר האנושי" תחילה דרך גילויים של "הגוף החברתי" ולימוד עקרונות התנועה כתקשורת חברתית ולבסוף דרך בדיקת התנועה ההבעתית של "הגוף התרבותי" ומטעניו הסימבוליים. (הב-7010, נ"ז 3)

סטודיו בתנועה מתקדמים 2: תנועה, התחפשות ומשחקי זהויות

קורס זה נועד לבחון את הקשר בין תנועה לבין אופני עיצוב והבניה של דמויות (דמויותינו שלנו ודמויות שבדמיוננו) דרך התנסות בהתחפשויות ובמשחקי זהויות. שאלות בנוגע לאופנים בהם תנוחה, תנועה ומחווה מבנות מאפייני אישיות ודימויי אופי וזהות עומדות במרכז הקורס ונבחנות בשני אופנים עיקריים: האחד, דרך ניתוח מאפייני התנועה של דמויות וטיפוסי דמויות כפי שהן מיוצגות באמנויות ובמדיה; השני, דרך תרגילים יישומיים והתנסות אישית בעיצוב תנועת הגוף במגוון אופנים ומצבים לשם יצירת דימויים של אופי, תדמית ועיצוב דמויות שונות. הקורס מתבסס על תהליכי חקר וניתוח שכוללים: קריאת טקסטים- ספרות, שירה ודרמה וניתוח דימויים מילוליים של תנועת דמויות- צפייה בסרטים, צילומי הצגות ומחול וניתוח תנועת השחקנים/רקדנים כייצוג לזהות הדמות. תרגילים אישיים ובין-אישיים: תנוחה, תנועה ומחווה, כייצוג לדמויות במצבים שונים ומשתנים. (הב-7110, נ"ז 3)

 • הקורסים המסומנים בכוכבית (*) נלמדים על פי המתכונת שלהלן: בחלקו הראשון של כל שיעור (2 ש"ס) מוצגות בפני הסטודנטים התפיסות, התיאוריות, הגישות והמודלים הרלוונטיים לתחום הטיפול באמנות חזותית. חלקו השני של כל שיעור (2 ש"ס) מונחה בקבוצות קטנות, בהן הסטודנטים מתנסים, מעבדים וממשיגים את החומרים הנלמדים.
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים
מנהלת תחום מחול ותנועה
"אחרי שנים בהן הקדשתי את כל כולי למשפחה ולהוראה, חיפשתי משהו שיעורר בי מחדש את הסקרנות והתשוקה שקצת נשחקה במרוצת השנים. הגעתי אל התואר מלאה בציפיות לפגוש את עצמי מחדש. כשאני מתבוננת על הדרך שעברתי בתואר, אני מבינה שנפתח בפני עולם חדש שהתחבר אל העולם שלי והעשיר אותו".
עינת דואק עינת דואק, רקדנית, מורה למחול.

למה זה חשוב?

ראש התכנית: פרופסור ויויאן מרקוב-שפייזר

מה נדרש כדי להתקבל

 1. תנאי קבלה

  1. תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה.
  1. גיליונות ציונים – מקוריים ומלאים.
  1. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים הבאים:
   ציון מינימום למעבר קורסים אלה – 80
  • מבוא לפסיכולוגיה              2 נ"ז
  • פסיכולוגיה התפתחותית      4 נ"ז
  • תיאוריות אישיות                2 נ"ז
  • פסיכופתולוגיה                   4 נ"ז
  • שיטות מחקר                     2 נ"ז
  • פסיכופיזיולוגיה                  2 נ"ז
  • סטטיסטיקה                      2 נ"ז
  1. שעות התנסות באמנות – על המועמד להציג אישורים מתועדים על 300 שעות לימוד פורמליות מתחום האמנות הרלוונטי ממוסד אקדמי או מקצועי או אמנותי המעניק תעודה. בנוסף, יש להציג 200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האמנות הרלוונטי.
  1. ראיון קבלה – המועמד יוזמן לראיון קבלה אישי וקבוצתי עם מנחי התוכנית.
  1. שלוש המלצות– על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
  1. ידע באנגלית –על המועמד להציג  פטור מלימודי אנגלית עם סיום  התואר הראשון.
  1. טופס הרשמה מלא ומקורי בצירוף דמי הרשמה בסך 350 ₪.

  * תנאי הקבלה יאושרו על ידי בית הספר, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
  *הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

  הנחיות לנרשם

  ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב, 2020-2021 נפתחה.
  החל משנת תש"פ הלימודים ייתקימו בקמפוס קרית אונו לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

  מסמכי ערכת ההרשמה

  1. טופס הרשמה מלא וחתום
  2. תעודות רשמיות מתואר ראשון
   • דיפלומה – תעודת B.A.או B.Ed מקוריים.
    בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
   • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
    (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך – לבוגרי B.Ed)
  1. המלצות
   שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
  1. צילום תעודת זהות
  1. דמי הרשמה
   את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי.דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד.
  1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
   המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
  1. אישורים על לימודי פסיכולוגיה
   על פי דרישת משרד הבריאות, יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסדות אקדמיים מורשים בלבד בציון של 80 ומעלה (מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף, לחצו כאן להורדת טופס רישום לקורסי קדם לתואר שני בטיפול באמנות

   • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
   • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
   • תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
   • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
   • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
   • סטטיסטיקה – 2 נ"ז
   • שיטות מחקר – 2 נ"ז
  1. אישורים על צבירת 300 שעות אמנות
   אישורים מקוריים ממוסד אקדמי או אמנותי על צבירת 300 שעות אמנות  או ממורה בוגר מוסד אקדמי/ מוסד אמנותי או ממורה בעל תעודת הוראה מטעם משרד החינוך ובתנאי שהם בתחום הפסיכודרמה:  משחק, פלייבק, אימפרוביזציה, בימוי, תיאטרון בובות, מספרי סיפורים, פנטומימה, מסכות, ליצנות, תיאוריה ועוד.
  2. אישורים על 200 שעות ניסיון שדה
    יש לשלוח אישור על השתתפות/בימוי בהצגה/מופע/מיצג דרמה/הפקה, או אישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום.  באישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום יש לציין את תוכן הפעילות ואת היקף השעות.
  3. אם אין ברשותך אישורים אלה, או חסרות לך שעות להשלמת הדרישה של 200 שעות, ניתן לצבור את השעות הנדרשות בפרויקט אישי, עצמאי ומובנה באמנות הרלוונטית – בהתאם להיקף השעות החסר. באם הנך זקוק להשלמת 200 שעות ניסיון שדה, תתבקש להגיש 5 יצירות המבטאות 5 אירועי חיים, כל אירוע / יצירה שקולים ל- 40 שעות ניסיון שדה.בפרויקט הינך מתבקש לבחור 5 אירועי חיים משמעותיים בחייך. עליך ליצור עבור כל אירוע ביטוי אמנותי בתחומך
   יש לתעד כל יצירה בשני אופנים:
  • תיעוד היצירה הסופית על גבי CD.
  • תיעוד מילולי – יש להתייחס לארבעת הנושאים ברשימה שלהלן, בהיקף של עמוד אחד לכל יצירה:
   • שלבים בתהליך בחירת האירוע המסוים והסיבות לבחירתו.
   • ייחודו של האירוע בעיניך.
   • רגשות, מחשבות ותובנות המתלוות לאירוע שבחרת ולביטויו האמנותי.
   • אנשים משמעותיים בחייך המעורבים / שייכים לאירוע זה.
  • להלן דוגמאות לאירועי חיים:
   1. אירועים משמחים / אחרים
   2. מעברים ושינויים משמעותיים בחיי
   3. סיטואציות מה"אלבום הפנימי שלי"
   4. מפגשים משמעותיים עם אנשים
   5. פרידות ואובדנים
   6. זיכרונות

דברים נוספים שכדאי לדעת

מתכונת הלימודים

 1. תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול, תתפרס על פני שנתיים.
 2. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2021.
 3. מתכונת הלימודים:
  • שנה א- יום ב, יום לימודים ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
  • שנה ב – יום לימודים אחד ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
 4. בשנה ב' יתקיים קורס אינטנסיבי נוסף.
 5. שנת ג' למטפלים תתקיים בהתאם למתווה המקצועי כפי שיחוקק בכנסת.
 6. ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות (כ- 4 ימי הכשרה מעשית בשבוע).
 7. החל משנת תש"פ הלימודים ייתקימו בקמפוס קרית אונו
  לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150