שלוש סיבות טובות ללמוד אצלנו

טיפול בתנועה ומחול עושה שימוש פסיכו-תרפויטי בתנועה ומתרכז בגוף ותנועתו כאמצעי מרכזי להבעה, ליצירת חיבורים וקשרים ולשינוי. בהתאם, תכנית ההכשרה מציעה למידה אינטגרטיבית, המשלבת תיאוריה והתנסות חוויתית, תוך פיתוח ראייה רב-מימדית על קשרי גוף-נפש.
הלמידה הפעילה בתכנית מקדמת יצירתיות, ומעשירה בידע ובכלים לעבודה טיפולית מעמיקה ברובד הפרטני והקבוצתי, במצבים רגשיים שונים ובאוכלוסיות מגוונות.
תהליך הלימוד וההכשרה מלווים אישית וקבוצתית, מזמינים לתהליכי צמיחה והתפתחות בדרך לגילוי המטפל.ת שבך ולקריירה של נתינה ויצירה.

תוכנית הלימודים

ראשת המסלול: ד”ר שרון  וייסווסר

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם
הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, יציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ויקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ”ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי
הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם ובמשותף והמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ”ז 2)

מבוא לטיפול בתנועה ומחול א’ + ב’ (*)
בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול בתנועה ומחול ולתרומתם היחודית לתהליך הטיפולי. בחלקו הראשון של השיעור, נלמדות האסכולות המובילות והעדכניות בתחום ומוצגים תיאורטיקנים וסוגיות מרכזיות. חלקו השני של השיעור מתמקד בהתוודעות הסטודנטים לטיפול המאפשר שילוב של הבעה מילולית והבעה תנועתית. הסטודנטים דנים ומתנסים בשימוש בתנועה ומחול כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ולגשר בין העולם הפנימי והחיצוני, בסביבה שבה יכולים רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח. (טפ-5200/5201, נ”ז 4+4)

אבחון והערכה פסיכולוגיים
קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס יציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ויפרוש בפני הסטודנטים את תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ”ז 2)

אבחון והערכה פסיכולוגיים בטיפול בתנועה ומחול
קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם הדרכים היחודיות של תנועה ומחול לאבחון והערכה, אשר מאתרות את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. בקורס יושמו דגשים על שיטות באבחון והערכה באמצעות תנועה ומחול של לאבאן, קסטנברג ויונה שחר לוי. (טפ-6010, נ”ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי
בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה”ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות בנוגע לחוסים (כמו לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ”ז 2)

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות
הקורס מקנה ידע, תיאוריה, כלים ומיומנויות בעבודה הקבוצתית תוך שילוב תנועה ומחול והתפיסה התנועתית בתהליך הקבוצתי ובעבודת המנחה. הקורס משלב תיאוריות החושפות כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי, מהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס וביון. בד בבד הסטודנטים מתנסים ומעבדים את התכנים תוך שילוב תנועה ומחול בתהליך הקבוצתי. (טפ-6210, נ”ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול א’ + ב’ (*)
הקורס מתמקד בהתוודעות לאסכולות ותיאוריות מתקדמות ובהעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית התנועתית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. הסטודנטים לומדים מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי, ואת איפיוני זהות המטפל באמצעות התנועה והמחול. הקורס מציג בפניהם דרכי התערבות טיפוליות באמצעות התנועה והמחול כגון: צ’ייס, תנועה אותנטית, ביו אנרגיה ו- body process ומאפשר את פיתוח והרחבת “ארגז הכלים” האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. (טפ-7010/7011, נ”ז 4+4)

שיטות מחקר
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות: לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כל-7000, נ”ז 2)

מחקר מבוסס אמנויות
בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research. (כל-7100, נ”ז 2)

מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול א’ + ב’
קורס זה הינו מסגרת לימודית והתנסותית בתנועה ומחול המאפשרת לסטודנט המתמחה להפגש עם מטופלים פרטניים וקבוצות טיפוליות. הקורס מתקיים במסגרות הקליניות עצמן ומתמקד בהעמקת יכולת הסטודנטים להתבונן על התכנים והתהליכים בטיפול ולשלב בין הבנת המיומנויות הקליניות והשימוש בתנועה ומחול. הלמידה במסגרת קורס זה מתפתחת משלב של צפייה להכרות עם המאפיינים של האוכלוסייה ועד להתנסות, הפעלה והנחייה באמצעות תנועה ומחול. (טפ-6510/6511, ש”ס 3+3)

סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול  א’ + ב’
קורס זה מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והתנסות בתנועה ומחול. הקורס בנוי באופן מקביל לתהליכים הטיפוליים איתם מתמודדים הסטודנטים בשטח ומסייע לסטודנט להשתלב במסגרות טיפוליות מוכרות. במהלך הקורס יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו, ובכתיבת עבודת גמר הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתוכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-7110/7111, ש”ס 3+3)

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות
הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמצעות אמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש”ס 3)

קורסי סטודיו מתקדמים

סטודיו בתנועה מתקדמים 1: תנועה ומופעי הגוף
קורס הסטודיו מכוון ללימוד דרך התנסות אישית של האופנים בהם תנועה מחוללת גוף על מגוון גילויו וגילומיו. בהתאם, הוא בנוי כמהלך מדורג שמטרתו לחשוף יסודות של הבנייה והצפנה של הגוף דרך תנועה ואת האופנים בהם דרכי הבנייה אלה משוקעים בגוף כשכבות של משמעות. נקודת המוצא היא פנומנולוגית וחותרת לפיתוח מודעות לתנועה כיסוד מכונן של הגוף החי (lived body), המתגלם בעבודת החושים כפעולות קשב, חקר ולימוד תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה. ממופעי הגוף התנועתי-חושי של ההתנסות החיה במסגרת “הסדר הפנומנולוגי” נעבור אל מופעי הגוף במסגרת “הסדר האנושי” תחילה דרך גילויים של “הגוף החברתי” ולימוד עקרונות התנועה כתקשורת חברתית ולבסוף דרך בדיקת התנועה ההבעתית של “הגוף התרבותי” ומטעניו הסימבוליים. (הב-7010, נ”ז 3)

סטודיו בתנועה מתקדמים 2: הקשבה ותקשורת בגוף ותנועה – גשטלט גופנפש וביואנרגיה
זהו קורס סטודיו מעשי וחוויתי המדגיש את שכלול היכולת התנועתית האישית-תחושתית, הבינאישית והקבוצתית, מתוך הקשבה לאיכויות הטבעיות של הגוף הנע, לקראת מיקוד אנרגיה והתכוונות תנועתית ותקשורתית ברורה. הקורס יכלול מושגי יסוד של גוף ותנועה יחד עם מושגים, עקרונות ושיטות של תרפיית גשטלט גופנפש וביואנרגיה. תיאוריית הגשטלט שמה דגש על השדה התחושתי כחיבור לעצמי ולאחר. אנליזה ביואנרגטית מתמקדת בפתיחת חסימות גופניות- רגשיות ועל שיפור זרימת אנרגיה בגוף. שילוב פרספקטיבה זו בלימודי הטיפול בתנועה ומחול מאפשר העמקת ההבנה סביב מפגש מעוגן גוף, משמעות ההתקשרות והשפעותיה על הארגון הגופני-רגשי והיבטים הכרוכים בטראומה.

 

לצפייה ברשימת הקורסים לחצו כאן

לצפייה ברשימת המרצים/מרצות לחצו כאן

חשוב שתדעו

התנועה הינה שפה ראשונית המהווה בסיס לכינון העצמי ולתקשורת ויחסים עם הזולת. בטיפול בתנועה ניתן להתבונן ולבחון את דפוסי התנועה של המטופל המשקפים את אישיותו, מתוך הנחה שמצבים נפשיים באים לידי ביטוי בגוף ובתנועה ומצבים גופניים באים לידי ביטוי ברמה הנפשית והרגשית.
זכרונות חיינו נחקקים בגוף ומשפיעים על התנהלותנו במגוון רבדים. הטיפול בתנועה ומחול מאפשר גישה גם להיבטים מודחקים או שאינם מילוליים, בתוך מרחב חווייתי בטוח
מטרת הטיפול, הניתן באופן פרטני או קבוצתי, היא לחזק את כוחות העצמי, להסיר חסמים רגשיים וליצור חיבורים מחודשים בין חוויות רגשיות וגופניות-תנועתיות שיסייעו בהתמודדות עם מצבי חיים שונים, צמיחה ובניית חוסן.

מה נדרש כדי להתקבל

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה.
  מועמדים בעלי ממוצע של 80-85 יוכלו להגיש בקשה לועדת קבלה מורחבת וראיון אישי, על מנת לבדוק את התאמתם לתוכנית.
 1. גיליונות ציונים – מקוריים ומלאים.
 1. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים הבאים:
  ציון מינימום למעבר קורסים אלה – 80
 • מבוא לפסיכולוגיה              2 נ”ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית      4 נ”ז
 • תיאוריות אישיות                2 נ”ז
 • פסיכופתולוגיה                   4 נ”ז
 • שיטות מחקר                     2 נ”ז
 • פסיכופיזיולוגיה                  2 נ”ז
 • סטטיסטיקה                      2 נ”ז
 1. שעות התנסות באמנות – על המועמד להציג אישורים מתועדים על 300 שעות לימוד פורמליות מתחום האמנות הרלוונטי ממוסד אקדמי או מקצועי או אמנותי המעניק תעודה. בנוסף, יש להציג 200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האמנות הרלוונטי.
 1. ראיון קבלה – המועמד יוזמן לראיון קבלה אישי וקבוצתי עם מנחי התוכנית.
 1. שלוש המלצות– על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 1. ידע באנגלית –על המועמד להציג  פטור מלימודי אנגלית עם סיום  התואר הראשון.
 1. טופס הרשמה מלא ומקורי בצירוף דמי הרשמה בסך 350 ₪.

* תנאי הקבלה יאושרו על ידי בית הספר, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשם
ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”ד, 2023-2024 נפתחה.
החל משנת תש”פ הלימודים ייתקימו בקמפוס קרית אונו לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

מסמכי ערכת ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון
  • דיפלומה – תעודת B.A.או B.Ed מקוריים.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך – לבוגרי B.Ed)
 1. המלצות
  שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
 1. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע”ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי.
  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. אישורים על לימודי פסיכולוגיה
  על פי דרישת משרד הבריאות, יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסדות אקדמיים מורשים בלבד בציון של 80 ומעלה (מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף)

  • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ”ז
  • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ”ז
  • תיאוריות אישיות – 2 נ”ז
  • פסיכופתולוגיה – 4 נ”ז
  • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ”ז
  • סטטיסטיקה – 2 נ”ז
  • שיטות מחקר – 2 נ”ז
 1. אישורים על צבירת 300 שעות אמנות
  אישורים מקוריים ממוסד אקדמי או אמנותי על צבירת 300 שעות אמנות  או ממורה בוגר מוסד אקדמי/ מוסד אמנותי או ממורה בעל תעודת הוראה מטעם משרד החינוך ובתנאי שהם בתחום התנועה והמחול: מחול מודרני/ קלאסי, יוגה, מחשבת הגוף,אימפרוביזציה, פילאטיס, פלדנקרייז, קפוארה, טאי צי’, שיטת אלכסנדר, קונטקט, תיאוריה ועוד.
 2. אישורים על 200 שעות ניסיון שדה
  אישור על השתתפות בהופעת מחול, או אישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום .  באישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום יש לציין את תוכן הפעילות ואת היקף השעות.
 3. אם אין ברשותך אישורים אלה, או חסרות לך שעות להשלמת הדרישה של 200 שעות, ניתן לצבור את השעות הנדרשות בפרויקט אישי, עצמאי ומובנה באמנות הרלוונטית – בהתאם להיקף השעות החסר. באם הנך זקוק להשלמת 200 שעות ניסיון שדה, תתבקש להגיש 5 יצירות המבטאות 5 אירועי חיים, כל אירוע / יצירה שקולים ל- 40 שעות ניסיון שדה.בפרויקט הינך מתבקש לבחור 5 אירועי חיים משמעותיים בחייך. עליך ליצור עבור כל אירוע ביטוי אמנותי בתחומך
  יש לתעד כל יצירה בשני אופנים:
 • תיעוד היצירה הסופית על גבי CD.
 • תיעוד מילולי – יש להתייחס לארבעת הנושאים ברשימה שלהלן, בהיקף של עמוד אחד לכל יצירה:
  • שלבים בתהליך בחירת האירוע המסוים והסיבות לבחירתו.
  • ייחודו של האירוע בעיניך.
  • רגשות, מחשבות ותובנות המתלוות לאירוע שבחרת ולביטויו האמנותי.
  • אנשים משמעותיים בחייך המעורבים / שייכים לאירוע זה.
  • להלן דוגמאות לאירועי חיים:
   1. אירועים משמחים / אחרים
   2. מעברים ושינויים משמעותיים בחיי
   3. סיטואציות מה”אלבום הפנימי שלי”
   4. מפגשים משמעותיים עם אנשים
   5. פרידות ואובדנים
   6. זיכרונות

דברים נוספים שכדאי לדעת

מתכונת הלימודים

 1. תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול, תתפרס על פני שנתיים.
 2. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2023.
 3. מתכונת הלימודים:
  • שנה א- יום ב, יום לימודים ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
  • שנה ב – יום לימודים אחד ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
 4. בשנה ב’ יתקיים קורס אינטנסיבי נוסף.
 5. שנת ג’ למטפלים תתקיים בהתאם למתווה המקצועי כפי שיחוקק בכנסת.
 6. ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות (כ- 3 ימי הכשרה מעשית בשבוע).

  לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150