שלוש סיבות טובות ללמוד אצלנו

תמונת מחול
טיפול בתנועה ומחול עושה שימוש פסיכו-תרפויטי בתנועה ומתרכז בגוף ותנועתו כאמצעי מרכזי להבעה, ליצירת חיבורים וקשרים ולשינוי. בהתאם, תכנית ההכשרה מציעה למידה אינטגרטיבית, המשלבת תיאוריה והתנסות חוויתית, תוך פיתוח ראייה רב-מימדית על קשרי גוף-נפש.
תמונת מחול
הלמידה הפעילה בתכנית מקדמת יצירתיות, ומעשירה בידע ובכלים לעבודה טיפולית מעמיקה ברובד הפרטני והקבוצתי, במצבים רגשיים שונים ובאוכלוסיות מגוונות.
תמונת מחול
תהליך הלימוד וההכשרה מלווים אישית וקבוצתית, מזמינים לתהליכי צמיחה והתפתחות בדרך לגילוי המטפל.ת שבך ולקריירה של נתינה ויצירה.

תכנית הלימודים

ההרשמה למחזור נובמבר 2024 החלה!

 

ראש התכנית: פרופ’ מרקו-שפייזר ויויאן

ראש התכנית: ד”ר שרון וייסווסר

 

טיפול באמצעות תנועה ומחול עושה שימוש פסיכו-תרפויטי בתנועה ומתרכז בגוף כאמצעי מרכזי להבעה, ליצירת קשר ולשינוי.
התנועה הינה שפה ראשונית המהווה בסיס לכינון העצמי, לתקשורת וליחס עם הזולת. בטיפול בתנועה בוחנים את דפוסי התנועה
של המטופל, המשקפים את אישיותו, מתוך הנחה שמצבים נפשיים באים לידי ביטוי בגוף ובתנועה – ושמצבים גופניים באים לידי
ביטוי ברמה הנפשית והרגשית. זיכרונות חיינו נחקקים בגוף ומשפיעים על התנהלותנו במגוון רבדים. הטיפול בתנועה ובמחול
מאפשר גישה גם להיבטים מודחקים או שאינם מילוליים, בתוך מרחב חווייתי בטוח. מטרת הטיפול היא לחזק את כוחות העצמי
וליצור חיבורים מחודשים בין חוויות רגשיות לגופניוּת ולתנועתיוּת, באופן שיסייע בהתמודדות עם מצבי חיים שונים.
התכנית מורכבות מארבעה צירים:
1. תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה.
2. בסיס ידע רלוונטי מתחום הפסיכולוגיה.
3. תרגילים המאפשרים לסטודנטים התנסות, עיבוד ויישום הידע התיאורטי.
4. עבודה מעשית בטיפול בתנועה במוסדות קליניים/חינוכיים תחת ליווי והדרכה.

קורסי חובה

שנה א:

אמנות תנועה והתפתחות האדם

הקורס עוסק בתהליכי התפתחות לאורך החיים והקשרם הפיזי, קוגניטיבי, רגשי, נוירולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יבחן את תפקידה ומשמעותה של התנועה הגופנית בהקשר לתיאוריה התפתחותית ובשירות ההתפתחות הנפשית. כקורס ראשון בתכנית, הקורס גם ישמש כאוריינטציה ללמידה ועבודה מקצועית בתחום הטיפול באמצעות תנועה וישלב בין למידה תיאורטית ללמידה התנסותית (2 נ”ז).

מבוא לטיפול בתנועה ומחול א’ + ב’ (*)

בקורס לומדים הסטודנטים את יסודות הטיפול בתנועה ותרומתם הייחודית לתהליך הטיפולי. בחלקו הראשון של השיעור, נלמדות האסכולות המובילות והעדכניות בתחום ומוצגים עקרונות ומושגי יסוד מרכזיים. חלקו השני של השיעור מתמקד בהתנסויות המבססות את הרעיונות התיאורטיים ואת האופן בו הטיפול מאפשר שילוב של הבעה מילולית והבעה באמצעות תנועה ומחול. הסטודנטים לומדים לקשור בין רעיונות ומושגים פסיכותרפויטיים לאופני עבודה תנועתית בטיפול בילדים ובמבוגרים. הסטודנטים דנים ומתנסים בשימוש בתנועה כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ולגשר בין העולם הפנימי והחיצוני, בסביבה שבה יכולים גם רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח ולהיות מעובדים. (4+4 נ”ז)

 

אבחון והערכה בטיפול בתנועה

קורס זה מציג את שיטות האבחון וההערכה הייחודיות באמצעות תנועה, אשר מאתרות את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות, במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. בקורס יושמו דגשים על שיטות אבחון והערכה של לאבן וקסטנברג (2 נ”ז).

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי

הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן, סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם ובמשותף והמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (2 נ”ז)

אבחון והערכה פסיכולוגיים

קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס יציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ויפרוש בפני הסטודנטים את תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (2 נ”ז).

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי

בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה”ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות בנוגע לחוסים (כמו לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי. לאורך הקורס מודגש הקשר בין התיאוריה למעשה. הסטודנטים רוכשים כלים מעשיים להתמודדות מול דילמות אתיות בעבודה בשטח. (2 נ”ז)

שיטות מחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות: לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (נ”ז 2)

מבוא להתנסות קלינית בתנועה א’ + ב -’ קורס שדה המתקיים בקבוצות קטנות

קורס זה הינו מסגרת לימודית והתנסותית המאפשרת לסטודנט/ית המתמחה להיפגש עם מטופלים פרטניים במסגרת קבוצתית. הקורס מתקיים במסגרות הקליניות עצמן ומתמקד בהעמקת יכולת הסטודנטים להתבונן על התכנים והתהליכים בטיפול ולשלב בין הבנת המיומנויות הקליניות והשימוש בתנועה. הלמידה במסגרת קורס זה מתפתחת משלב של צפייה להכרות עם המאפיינים של האוכלוסייה ועד להתנסות, הפעלה והנחייה באמצעות תנועה. (ש”ס 4+4)

 

שנה ב:

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות

הקורס מקנה ידע, תיאוריה, כלים ומיומנויות בעבודה הקבוצתית תוך שילוב התנועה בתהליך הקבוצתי ובעבודת המנחה. הקורס משלב תיאוריות החושפות כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי, מהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס וביון. בד בבד הסטודנטים מתנסים ומעבדים את התכנים תוך שילוב פעילות תנועתית בתהליך הקבוצתי. (3 נ”ז)

תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה א’ + ב’ (*)

הקורס מתמקד בלימוד אסכולות ותיאוריות מתקדמות ובהעמקת האינטגרציה בין השפה הפסיכותרפיסטית הקלאסית לבין השפה הטיפולית התנועתית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. הסטודנטים לומדים מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי, ואת איפיוני זהות המטפל באמצעות התנועה. הקורס מכיל לימוד עיוני והתנסותי של תיאוריה מרכזית בתחום הטיפול בתנועה של (הפרדיגמה של שחר-לוי), המאפשרת לאפיין ולעבוד עם זכרונות גופניים ועם מצבי טראומה, אובדן וחולי בילדות, בבגרות ובגיל השלישי. הקורס מציג דרכי התערבות טיפוליות באמצעות התנועה, ומאפשר את פיתוח והרחבת “ארגז הכלים” האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. (נ”ז 4+4)

מחקר מבוסס אמנות בתנועה

בקורס יידון הקשר בין מחקר לבין התנסות תנועתית, תוך התמקדות במחקר איכותני המערב השתתפות פעילה של משתתפיו. הסטודנטים ילמדו לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם בניית התנסות בתנועה (פרטנית, זוגית או/ו קבוצתית) בשירות תופעה נפשית שברצונם לחקור, תוך תיעוד התהליך, הבנתו, ניתוחו ופרשנותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם הטיפול (3 נ”ז).

מבוא להתנסות קלינית בטיפול בתנועה  א’ + ב’

הקורס הינו לימודי-התנסותי ומאפשר לסטודנטים השתתפות ומעורבות מדורגת בתהליך התנועתי במתכונת פרטנית וקבוצתית. הקורס מתקיים במסגרות קליניות ומיועד לתרגול ולחיזוק המיומנויות התנועתיות של הסטודנטים לצד העמקה תיאורטית המבססת את התהליך הטיפולי. הלמידה מתפתחת משלב של צפייה בעבודת המנחה, היכרות עם מאפייני האוכלוסיה והבנת הצרכים הטיפוליים עד הנחייה עצמאית מודרכת שהיא הבסיס לעבודת השדה בשנה ב’. (טפ-6560/6561, ש”ס 4+4)

סמינר הדרכה בטיפול בתנועה בליווי עבודה סמינריונית א’ + ב’ 

קורס זה מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והתנסות בתנועה. הקורס בנוי באופן מקביל לתהליכים הטיפוליים איתם מתמודדים הסטודנטים בשטח ומסייע לסטודנט להשתלב במסגרות טיפוליות מוכרות. במהלך הקורס יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו, ובכתיבת הצגת מקרה סמינריונית, תוך חיבור ועיגון תיאורטי. (ש”ס 4+4) .

 

קורסי סטודיו מתקדמים – שנה א’:

תנועה ומופעי הגוף

קורס הסטודיו מכוון ללימוד דרך התנסות אישית של האופנים בהם תנועה מחוללת גוף על מגוון גילויו וגילומיו. בהתאם, הוא בנוי כמהלך מדורג שמטרתו לחשוף יסודות של הבנייה והצפנה של הגוף דרך תנועה ואת האופנים בהם דרכי הבנייה אלה משוקעים בגוף כשכבות של משמעות. נקודת המוצא היא פנומנולוגית וחותרת לפיתוח מודעות לתנועה כיסוד מכונן של הגוף החי (lived body) המתגלם בעבודת החושים כפעולות קשב, חקר ולימוד תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה. ממופעי הגוף התנועתי-חושי של ההתנסות החיה במסגרת “הסדר הפנומנולוגי” נעבור אל מופעי הגוף במסגרת “הסדר האנושי” תחילה דרך גילויים של “הגוף החברתי” ולימוד עקרונות התנועה כתקשורת חברתית ולבסוף דרך בדיקת התנועה ההבעתית של “הגוף התרבותי” ומטעניו הסימבוליים (3 נ”ז).

שנה ב’:

הקשבה ותקשורת בגוף ותנועה – גשטלט גופנפש

קורס סטודיו מעשי וחוויתי המדגיש את שכלול היכולת התנועתית האישית-תחושתית, הבינאישית והקבוצתית, מתוך הקשבה לאיכויות הטבעיות של הגוף הנע, לקראת מיקוד אנרגיה והתכוונות תנועתית ותקשורתית ברורה. הקורס יכלול התנסויות בסיסיות בגוף, נשימה, קול ותנועה יחד עם עקרונות ושיטות של תרפיית גשטלט גופנפש. תרפיית הגשטלט מדגישה את השדה התחושתי כמרחב של חיבור לעצמי ולאחר. הקורס יתרגל רמות גבוהות של רזולוציה בהקשבה לתחושות של עצמי ושל האחר, יבהיר מושגי יסוד בטיפול גשטלט גופנפש, יכלול תרגול טיפולי מעשי מונחה על בסיס המושגים הנלמדים ומגוון של התנסויות תנועתיות ליחיד, זוג וקבוצה. הלמידה תאפשר יישום לאוכלוסיות ולסוגי התערבויות טיפוליות שונות (3 נ”ז).

מפגש טיפולי מעוגן גוף –  האנליזה הביואנרגטית

קורס סטודיו מעשי וחוויתי המפגיש את הסטודנטים עם האנליזה הביואנרגטית וייחודה של גישה זו בתוך עולם הטיפול בתנועה. אנליזה ביואנרגטית היא גישה טיפולית המתייחסת לגוף הממשי כמהות יסודית בתהליך הטיפול ומתמקדת בהתבוננות ובחקירה של תהליכים פסיכוסומאטיים התפתחותיים, על בסיס ההנחה שגוף ונפש זהים מבחינה תפקודית. שילוב פרספקטיבה זו בלימודי הטיפול בתנועה מאפשר העמקת ההבנה סביב מפגש מעוגן גוף, משמעות ההתקשרות והשפעותיה על הארגון הגופני-רגשי והיבטים הכרוכים בטראומה. יושם דגש על הקשר הגופני-נפשי בין המטפל למטופל, ועל חשיבותה הגופנית-אנרגטית של נוכחות המטפל. תתאפשר העמקת ההתבוננות בהיסטוריה הגופנפשית האישית. הלמידה תישא אופי של מעבדת חקירה עצמית וקבוצתית ותשלב תיאוריה והתנסות (3 נ”ז).

 

קורסי שנה ג’ (כחלק מההכשרה המעשית)

הדרכת הורים (שנה ג)

הקורס עוסק בבניית דיאלוג פורה ומרחיב בין הגישות התיאורטיות השונות העוסקות בהדרכה ובטיפול בהורים, לבין החשיבה וההתנסויות הקליניות בטיפול בתנועה. הקורס כולל היבטים מרכזיים ומשמעותיים בחוויית ההורות, כנעה על רצף התפתחותי, החל מן המעבר להורות ועד להורות למתבגרים. ילמדו מצבים פתולוגיים של ההורות ואופנים שונים שבהם נפגוש היבטים אלה הן בעבודה עם המטופלים והן במפגש עם ההורים. הקורס יפגיש עם פרספקטיבות טיפוליות שונות, תוך התייחסות לשאלות וסוגיות המעסיקות את הסטודנטים בעבודתם בשדה (4 נ”ז).

שילוב טיפול קוגנטיבי התנהגותי (CBT) בטיפול בתנועה (שנה ג)

בקורס נערוך היכרות עם המרכיבים הבסיסיים של הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית שהנה מבוססת מחקר. נלמד להכיר דפוסי החשיבה והתנהגות לא יעילים וכיצד לסייע למטופל לשנותם. גישה זו מהווה נדבך נוסף למערך הטיפולי השלם ויכולה להוות חלק משמעותי בטיפול אינטגרטיבי המשלב גישות שונות. למידה פעילה בקורס המלווה בהתנסות תנועתית-חווייתית, תאפשר הפנמה של מרכיבים אלו ויישומם בראש ובראשונה בחיי היומיום של הסטודנט ושנית בדרכי ההתבוננות, התשאול, ההבנה והעבודה עם המטופל. לשם כך כדאי להגיע לקורס עם פתיחות ולנסות ולתרגל באופן אישי את החומר הנלמד. יישום הגישה וביטויה בפעולה הגופנית יוצגו באמצעות עבודה עם מטופלים שונים (2 נ”ז). 

מוח-גוף-נפש בשדה הטיפול (שנה ג)

הקורס יאפשר היכרות עם נושאים מרכזיים בחקר המוח ותרומתם להבנת נפש האדם והתהליך הטיפולי. הסטודנטים יתוודעו אל מבנה ותפקודי המוח מנקודת מבט עכשווית, בהתייחס להתגלמות (embodiment) של מצבים ותהליכים מנטליים ולמשמעות התנועה בהקשר תוך-אישי ובין-אישי. ילמדו ויידונו השפעותיה של התנועה והפעילות הגופנית על המוח לאורך מעגל החיים. הקורס יעסוק בנושאים הקשורים בהתפתחות, בתהליכי גיבוש העצמי והקשר עם האחר וביחסי מוח-גוף-סביבה. תשולב התייחסות למצבי דחק וטראומה, דיכאון, הפרעות בעצמי, ומצבים נוירו-התפתחותיים כמו אוטיזם. הקורס יקדם חשיבה טיפולית אינטגרטיבית, באמצעות חיבור בין הנלמד על התפקוד המוחי לבין נושאים העומדים במרכז העבודה הקלינית בטיפול בתנועה (2 נ”ז).

 

 

לצפייה ברשימת הקורסים לחצו כאן

לצפייה ברשימת המרצים/מרצות לחצו כאן

חשוב שתדעו

אייקון של יד מנופפת
התנועה הינה שפה ראשונית המהווה בסיס לכינון העצמי ולתקשורת ויחסים עם הזולת. בטיפול בתנועה ניתן להתבונן ולבחון את דפוסי התנועה של המטופל המשקפים את אישיותו, מתוך הנחה שמצבים נפשיים באים לידי ביטוי בגוף ובתנועה ומצבים גופניים באים לידי ביטוי ברמה הנפשית והרגשית.
אייקון של יד מנופפת
זכרונות חיינו נחקקים בגוף ומשפיעים על התנהלותנו במגוון רבדים. הטיפול בתנועה ומחול מאפשר גישה גם להיבטים מודחקים או שאינם מילוליים, בתוך מרחב חווייתי בטוח
אייקון של יד מנופפת
מטרת הטיפול, הניתן באופן פרטני או קבוצתי, היא לחזק את כוחות העצמי, להסיר חסמים רגשיים וליצור חיבורים מחודשים בין חוויות רגשיות וגופניות-תנועתיות שיסייעו בהתמודדות עם מצבי חיים שונים, צמיחה ובניית חוסן.
יום לימודים מרוכז בשבוע
המוסד האקדמי הוותיק ביותר בארץ ללימודי טיפול בתנועה ומחול למעלה מ40- שנה (לסלי לשעבר).
הלימודים בכיתות קטנות, ליווי אישי, אווירת לימודים מטפחת ונעימה.
ייחודי! הלימודים כוללים תהליך הכשרה מעשית מובנה בליווי מנחה בקבוצות אינטימיות.
התוכנית מוכרת לשעות פיתוח מקצועי עבור עובדי הוראה באופק חדש, החזרי שכ"ל ומלגות מהסתדרות המורים, ארגון המורים וארגון הגננות

מה נדרש כדי להתקבל

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 80 ומעלה.
 1. גיליונות ציונים – מקוריים ומלאים.
 1. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים הבאים:
  ציון מינימום למעבר קורסים אלה – 80
 • מבוא לפסיכולוגיה              2 נ”ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית      4 נ”ז
 • תיאוריות אישיות                2 נ”ז
 • פסיכופתולוגיה                   4 נ”ז
 • שיטות מחקר                     2 נ”ז
 • פסיכופיזיולוגיה                  2 נ”ז
 • סטטיסטיקה                      2 נ”ז
 1. שעות התנסות בתנועה – על המועמד להציג אישורים מתועדים על 300 שעות לימוד פורמליות בתחום התנועה ממוסד אקדמי או מקצועי המעניק תעודה. בנוסף, יש להציג 200 שעות ניסיון בשדה בתנועה (ראו פירוט בהנחיות לנרשם מטה).
 1. ראיון קבלה – המועמד יוזמן לראיון קבלה אישי וקבוצתי עם מנחי התכנית.
 1. שלוש המלצות– על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 1. ידע באנגלית –על המועמד להציג  פטור מלימודי אנגלית עם סיום התואר הראשון.
 1. טופס הרשמה מלא ומקורי בצירוף דמי הרשמה בסך 350 ₪.

* תנאי הקבלה יאושרו על ידי בית הספר, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשם
ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”ד, 2023-2024 נפתחה.
החל משנת תש”פ הלימודים ייתקימו בקמפוס קרית אונו החדש לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

מסמכי ערכת ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון
  • דיפלומה – תעודת B.A.או B.Ed מקוריים.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך – לבוגרי B.Ed)
 1. המלצות
  שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
 1. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע”ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי.
  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. אישורים על לימודי פסיכולוגיה
  על פי דרישת משרד הבריאות, יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסדות אקדמיים מורשים בלבד בציון של 80 ומעלה (מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף)

  • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ”ז
  • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ”ז
  • תיאוריות אישיות – 2 נ”ז
  • פסיכופתולוגיה – 4 נ”ז
  • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ”ז
  • סטטיסטיקה – 2 נ”ז
  • שיטות מחקר – 2 נ”ז
 1. אישורים על צבירת 300 שעות תנועה:
  אישורים מקוריים ממוסד אקדמי או מוסד אחר המוכר ע”י משרד החינוך או משרד התרבות והספורט על צבירת 300 שעות תנועה; או ממורה בוגר מוסד אקדמי/ מוסד מקצועי מוכר או ממורה בעל תעודת הוראה מטעם משרד החינוך ובתנאי שהם בתחומי התנועה: מחול מודרני/ קלאסי, יוגה, פילאטיס, פלדנקרייז, קפוארה, טאי צי’ ואמנויות לחימה אחרות, שיטת אלכסנדר, מחשבת הגוף, תיאטרון תנועה, אימפרוביזציה, קונטקט, תיאוריה ועוד.
 2. אישורים על 200 שעות ניסיון שדה:
  אישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחומי התנועה/המחול/הספורט, או אישור על השתתפות בלהקת מחול.  באישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום יש לציין את תוכן הפעילות ואת היקף השעות.
 3. אם אין ברשותך אישורים אלה, או חסרות לך שעות להשלמת הדרישה של 200 שעות, ניתן לצבור את השעות הנדרשות בפרויקט אישי, עצמאי ומובנה בתנועה– בהתאם להיקף השעות החסר. באם הנך זקוק להשלמת 200 שעות ניסיון שדה, תתבקש להגיש 5 קטעי תנועה המבטאים 5 אירועי חיים משמעותיים, כל אירוע / יצירה שקולים ל- 40 שעות ניסיון שדה.
  יש לתעד כל יצירה בשני אופנים:

  • תיעוד קטעי התנועה בוידאו
  • תיעוד מילולי – יש להתייחס לארבעת הנושאים ברשימה שלהלן, בהיקף של עמוד אחד לכל יצירה:
   • שלבים בתהליך בחירת האירוע המסוים והסיבות לבחירתו.
   • ייחודו של האירוע בעיניך.
   • רגשות, מחשבות ותובנות המתלוות לאירוע שבחרת ולביטויו האמנותי.
   • אנשים משמעותיים בחייך המעורבים / שייכים לאירוע זה

דברים נוספים שכדאי לדעת

מתכונת הלימודים

 1. תכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול, תתפרס על פני שנתיים.
 2. פתיחת שנת הלימודים: נובמבר 2024.
 3. מתכונת הלימודים:
  • שנה א- יום ב, יום לימודים ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
  • שנה ב – יום לימודים אחד ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
 4. בשנה ב’ יתקיים קורס אינטנסיבי נוסף.
 5. שנת ג’ למטפלים תתקיים בהתאם למתווה המקצועי כפי שיחוקק בכנסת.
 6. ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות (כ- 3 ימי הכשרה מעשית בשבוע).

  לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150