מתוך הכתבה:

“אחד העיוותים הבולטים ביותר בדוחות הכספיים נוגע להתחייבויות שאינן מופיעות בדוחות, כלומר למרות שהן מהוות התחייבויות לכל דבר ועניין, הן מרחפות מעל הדוח הכספי ואינן כלולות בו. 

במצב הנוכחי כאשר חברה שוכרת מבנים, רכבים, מכונות, בחכירה תפעולית, למרות שהחברה חתומה על חוזים לשנים רבות והיא אינה יכולה לבטלם ללא קנס משמעותי, כך שמבחינה תזרימית מדובר בתשלומים עתידיים שהחברה תידרש לשלם, התחייבויות אלו אינן מופיעות במאזן. כפועל יוצא, קורא הדוחות נדרש לקחת זאת בחשבון ולהוסיפן רעיונית להתחייבויות החברה.
 
תקן חשבונאי בינלאומי חדש (IFRS 16) בנושא חכירות שייכנס לתוקף בתחילת 2019, צפוי לחולל מהפך בתחום. בהתאם לתקן החדש אשר יחול על חברות ציבוריות בישראל, שוכרים יכירו בהתחייבויות כבר בתחילת החכירה בגין תשלומי השכירות העתידיים כשהם מהוונים לתחילת החכירה ומנגד בנכס בגין זכות השימוש בנכס המוחכר, הצגה זו צפויה לגרום לניפוח מאזני של הנכסים וההתחייבויות במאזן.”