למי מיועד הכנס?
הכנס מיועד לכל המעורבים/ות בעשייה וחשיבה ביקורתית אודות מוגבלות – מתחומי המחקר, הפעילות החברתית, המקצועית, הטיפולית ועוד. בכנס ישתתפו א/נשים עם יכולות וצרכי תמיכה מגוונים. נקדם בברכה גם הצעות בפישוט לשוני וקוגניטיבי.

נשמח לקבל הצעות להצגת מחקרים, מודלים ופרויקטים מהשטח וכתיבה אישית נרטיבית בנושאים הבאים:
המעבר מגישה של טיפול בפרט לגישה מערכתית במסגרות חינוך, תעסוקה, דיור, פנאי ועוד.
תפקידם של אנשים עם מוגבלות בתהליך זה ומימוש העיקרון של Nothing about us without us.
ההשלכות של מהלכים אלו על יכולתם של אנשים עם מוגבלות בישראל להתגבש לקבוצה בעלת כח חברתי פוליטי.
האיזון בין הכלה במסגרות אוניברסליות לצרכים הייחודיים של אנשים וילדים עם מוגבלויות.

תקצירים והצעות להרצאה או למושב (עד 300 מילים) ניתן לשלוח עד 29/3/18 לכתובת: kenes.inclusion@gmail.com

מבנה התקציר להרצאה
נושא ההרצאה ושם המציג/ה
פרטי המציג/ה , תואר אקדמי ושיוך מוסדי (במידה ויש), דוא”ל וטלפון.
פורמט הכתיבה: גופן David, גודל 12, רווח של שורה וחצי.
הצעות למושבים
הצעה למושב נושאי (3 – 4 הרצאות) – ההצעה תכלול תיאור קצר של תכני המושב, משתתפיו ופרטי הקשר של ראש המושב. להצעה יצורפו תקצירי ההרצאות שיוצגו במסגרת המושב .
ניתן להציע שני סוגים של מושבים נושאיים: הרצאות על מחקרים או סימפוזיון – הצגת נקודות לדיון בנושא מסוים מזוויות שונות.

הכנס יתקיים בתאריך 3/7/18 בקריה האקדמית אונו