שלוש סיבות טובות ללמוד אצלנו

מטפלת בפסיכודרמה על הקיר תלויות מסכות
הפסיכודרמה היא שיטה טיפולית המבוססת על הנפש בפעולה (פסיכו - נפש, דרמה - פעולה), במקום 'לדבר' על הדברים, 'עושים' את הדברים. באמצעות סצינות המוצגות על הבמה ב"כאן ועכשיו", בדרכים מילוליות ולא מילוליות, ניתן לחוות רגשות מודחקים, לשחזר מצבים לא פתורים, דרמות פנימיות, פנטזיות, חלומות, אופציות להתמודדות, בחינת קשרים משמעותיים ועוד.
'ית מחייכת למדריך - טיפול בפסיכודרמה
הפסיכודרמה מביאה את המשתתפים למעורבות רבה המסייעת להם לפרק חלק מהגנותיהם הלא יעילות ולגלות קונפליקטים וקשיים מעכבים, במטרה למצוא דרכים חלופיות לפעולה שיובילו לשינוי ולשיפור הערך העצמי ואיכות הקשרים.
נערה מחייכת
באמצעות הפעולה הדרמטית מאפשרת הפסיכודרמה איתור מקורות הספונטניות, הרחבת רפרטואר התפקידים (המודעים והלא מודעים) שהאדם ממלא בחייו והיכולת להתבונן במציאות גם מתוך עיני "האחר", תוך פתיחות לנקודות מבט שונות ועיבוד נושאים בדרך חוויתית ויצירתית

תכנית הלימודים

ההרשמה למחזור נובמבר 2024 החלה!

ראש התכנית: מר חנן שניר
רכזת התכנית: שרונה אסלמן

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם
הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום פסיכולוגיה התפתחותית והקשרם האמנותייים, פיזיים, קוגניטיביים, אפקטיביים, נוירולוגיים וחברתיים ממבט רב-תחומי. הקורס מתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, מציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ומקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ”ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי
הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם, ובמשותף ובמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ”ז 2)

מבוא לטיפול בפסיכודרמה א’ + ב’ (*)
בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול בפסיכודרמה ולאסכולות המובילות בתחום. הקורס מבוסס על שילוב בין עשייה חוויתית ועיבודה לבין תהליכים אישיים. ברובד המעשי, משתתפים הסטודנטים הן כנושאי הפעולה (פרוטגוניסטים) והן בתפקידי “אגו מסייעים”  וברובד הניתוחי-קוגניטיבי מומשג התהליך ומעגן את ההתנסות הפסיכודרמטית. (טפ-5260/5261, נ”ז 4+4)

אבחון והערכה פסיכולוגיים
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס מציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ופורס בפני הסטודנטים את תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ”ז 2)

אבחון והערכה בטיפול בפסיכודרמה
הקורס משלב לימודים עיוניים וחוויתיים ומבוסס על שלוש תיאוריות: ספונטניות, תפקידים וסוציומטריה, כדי לפתח ראייה אבחנתית פסיכודרמטית. נלמדות ומודגמות אפשרויות שונות של עבודת הכפיל בעבודה הטיפולית וכן שימושי האטום החברתי והתרבותי ככלי אבחוני של הפרט בקבוצה וכחלק מהתהליך הפסיכודרמטי. (טפ-6060, נ”ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי
בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה”ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות (לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ”ז 2)

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות
הקבוצה משמשת כמודל עצמי להבנה, חקירה וחווייה של תהליכים קבוצתיים ופסיכודרמטיים ובאמצעותה מודגם הקשר בין תהליכים אלה. הקורס מקנה ידע תיאורטי, כלים ומיומנויות להנחיית קבוצה באמצעות פסיכודרמה ומשלב למידה עיונית וחקירה מתוך ההתנסות. הקורס מאפשר בדיקת יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס, ביון ומקנזי ועל פי התנסויות סוציומטריות וסוציודרמטיות המניעות את התהליך הקבוצתי. (טפ-6260, נ”ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול בפסיכודרמה א’ + ב’ (*)
הקורס משלב עבודה התנסותית עם לימודים תיאורטיים. מושם דגש על הבנה וניתוח של התהליך הפסיכודרמטי על מרכיביו השונים ונבדקות אפשרויות ודרכי עבודה. בחלקו הראשון של הקורס לומדים ומתרגלים את המושגים והמרכיבים הפסיכודרמטיים “המופרדים” ובחלקו השני נעשית אינטגרציה של החלקים השונים והסטודנטים מתנסים בהנחייה מודרכת ובניתוח ועיבוד התהליך הפסיכודרמטי המלא.(טפ-7060/7061, נ”ז 4+4)

שיטות מחקר
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות:  לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כ-7000, נ”ז 2)

מחקר מבוסס אמנויות
בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research . ‏‏(‏‏‏‏כל-7100, נ”ז 2).

מבוא להתנסות קלינית בפסיכודרמה א’ + ב’
הקורס הינו לימודי-התנסותי ומאפשר לסטודנטים השתתפות ומעורבות מדורגת בתהליך הפסיכודרמטי במתכונת פרטנית וקבוצתית. הקורס מתקיים במסגרות קליניות ומיועד לתרגול ולחיזוק המיומנויות הפסיכודרמטיות של הסטודנטים לצד העמקה תיאורטית המבססת את התהליך הטיפולי. הלמידה מתפתחת משלב של צפייה בעבודת המנחה, היכרות עם מאפייני האוכלוסיה והבנת הצרכים הטיפוליים עד הנחייה עצמאית מודרכת שהיא הבסיס לעבודת השדה בשנה ב’. (טפ-6560/6561, ש”ס 4+4)

סמינר הדרכה בטיפול בפסיכודרמה בליווי עבודה סמינריונית  א’ + ב’
הקורס מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית והוא ממוקד באינטגרציה בין התיאוריה הפסיכודרמטית והקלינית ועבודה עם אוכלוסיות שונות, תוך הבנה דינאמית של התהליך הטיפולי. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והדרכה בפסיכודרמה. נושאי הקורס מתפתחים במקביל לעבודה הטיפולית אותה מבצעים הסטודנטים בעבודת השדה.

במהלך הקורס יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו ובכתיבת עבודת גמר, הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום (תיאוריה, מחקר מבוסס
אמנויות ומיומנויות כתיבה) ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-160/7161, ש”ס 4+4)

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות
הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש”ס 3)

קורס סטודיו מתקדם

הקורס מציג טכניקות אשר משכללות את היכולות להיות במצב של הקשבה נקייה ואמפטית ולפעול מתוך הרגע. עבודה על פיתוח יכולת ההקשבה דרך החושים, לקראת מפגש בעל משמעות עם עצמך, עם הקבוצה ועם החלל. בסדנא ניתן ביטוי למעיין הקיים בתוכנו באופן ספונטני, ניילד ונשחק את רפרטואר הדמויות והקולות שבתוכנו, נחווה עבודה מתוך הקשבה לגוף, ניתן ביטוי לחוויות ה”כאן ועכשיו” דרך שימוש בדימויים פנימיים וחיצוניים ונתנסה בתרגילי תיאטרון שמבוססים על טכניקות אילתור. (הב-7260, נ”ז 3)

קורס סטודיו מתקדם בפסיכודרמה – מיומנויות הנחייה
הקורס עוסק בניתוח הנחיית הפסיכודרמה. הפסיכודרמה היא מתודה מובנית, ויש לה מבנה ברור וקבוע. בקורס זה יתנסו הסטודנטים בהנחיה עצמאית. מקורות הלימוד הם: פידבקים הניתנים ע”י חברי הקבוצה ,פידבקים הניתנים ע”י מנחה הקורס, בנוסף יגובו הדילמות המרכזיות שקשורות בהנחיה, בביבליוגרפיה רלוונטית, שתוצג בפני הסטודנטים במהלך הקורס.

 • הקורסים המסומנים בכוכבית (*), נלמדים על פי המתכונת שלהלן: בחלקו הראשון של כל שיעור (2 ש”ס) מוצגות בפני הסטודנטים התפיסות, התיאוריות, הגישות והמודלים הרלוונטיים לתחום הטיפול בפסיכודרמה. חלקו השני של כל שיעור (2 ש”ס) מונחה בקבוצות קטנות, בהן הסטודנטים מתנסים, מעבדים וממשיגים את החומרים הנלמדים.
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

 

לצפייה ברשימת המרצים לחצו כאן

 

סטודנטית
אנה אלימלך
אנה אלימלך לשעבר סמנכ"לית בחברת ל.מ.עולם של כוח אדם
"לפני שש שנים עוד הייתי סמנכ"לית בחברת ל.מ.עולם של כוח אדם – מקבוצת חברות העוסקת במשאבי אנוש. עבדתי שם 17 שנים, גדלתי עם החברה ועם השנים למדתי מינהל עסקים. במהלך הלימודים הבנתי כמה חשוב לפתח ולטפח את הגורם האנושי, שתמיד הייתי טובה בו. כשהחברה התייצבה ונבנתה שדרה ניהולית, הבנתי שאנשים זה מה שמעניין אותי, ובד בבד הרגשתי מיצוי מהעולם העסקי ורציתי שינוי. בתוך התהליך הזה חוויתי כמה משברים אישיים, מה שגרם לי לרצות להבין יותר לעומק את התהליכים הנפשיים".

חשוב שתדעו

ראש התכנית, מר חנן שניר, במאי הבית של תיאטרון הבימה וזוכה פרס התיאטרון הישראלי על מפעל חיים. בעל תואר שני בפסיכולוגיה ייעוצית, בהכשרתו פסיכותרפיסט ומטפל משפחתי.
המוסד האקדמי הוותיק ביותר בארץ ללימודי פסיכודרמה למעלה מ40- שנה (לסלי לשעבר).
הלימודים מועשרים בקורסים והדרכות מתחומי הנחיית הורים בשילוב פסיכודרמה, Cbt בשילוב פסיכודרמה
הלימודים בכיתות קטנות, ליווי אישי, אווירת לימודים מטפחת ונעימה. ייחודי!
יום לימודים מרוכז בשבוע
הלימודים כוללים תהליך הכשרה מעשית מובנה בליווי מנחה בקבוצות אינטימיות.
התכנית מוכרת לשעות פיתוח מקצועי עבור עובדי הוראה באופק חדש, החזרי שכ"ל ומלגות מהסתדרות המורים, ארגון המורים וארגון הגננות

מה נדרש כדי להתקבל

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון -תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 80 ומעלה.
 1. גיליונות ציונים – מקוריים ומלאים.
 1. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים הבאים:
  ציון מינימום למעבר קורסים אלה – 80
 • מבוא לפסיכולוגיה              2 נ”ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית      4 נ”ז
 • תיאוריות אישיות                2 נ”ז
 • פסיכופתולוגיה                   4 נ”ז
 • שיטות מחקר                     2 נ”ז
 • פסיכופיזיולוגיה                  2 נ”ז
 • סטטיסטיקה                      2 נ”ז
 1. שעות התנסות באמנות – על המועמד להציג אישורים מתועדים על 300 שעות לימוד פורמליות מתחום האמנות הרלוונטי ממוסד אקדמי או מקצועי או אמנותי המעניק תעודה. בנוסף, יש להציג 200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האמנות הרלוונטי.
 1. ראיון קבלה – המועמד יוזמן לראיון קבלה אישי וקבוצתי עם מנחי התכנית.
 1. שלוש המלצות– על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 1. ידע באנגלית –על המועמד להציג  פטור מלימודי אנגלית עם סיום  התואר הראשון.
 1. טופס הרשמה מלא ומקורי בצירוף דמי הרשמה בסך 350 ₪.

* תנאי הקבלה יאושרו על ידי בית הספר, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

 

הנחיות לנרשם

ההרשמה למחזור נובמבר 2024 החלה!

 לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

מסמכי ערכת ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון
  • דיפלומה – תעודת B.A.או B.Ed מקוריים.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך – לבוגרי B.Ed)
 1. המלצות
  שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
 1. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע”ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי.
  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. אישורים על לימודי פסיכולוגיה
  על פי דרישת משרד הבריאות, יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסדות אקדמיים מורשים בלבד בציון של 80 ומעלה (מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף)

  • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ”ז
  • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ”ז
  • תיאוריות אישיות – 2 נ”ז
  • פסיכופתולוגיה – 4 נ”ז
  • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ”ז
  • סטטיסטיקה – 2 נ”ז
  • שיטות מחקר – 2 נ”ז
 1. אישורים על צבירת 300 שעות אמנות
  אישורים מקוריים ממוסד אקדמי או אמנותי על צבירת 300 שעות אמנות  או ממורה בוגר מוסד אקדמי/ מוסד אמנותי או ממורה בעל תעודת הוראה מטעם משרד החינוך ובתנאי שהם בתחום הפסיכודרמה:  משחק, פלייבק, אימפרוביזציה, בימוי, תיאטרון בובות, מספרי סיפורים, פנטומימה, מסכות, ליצנות, תיאוריה ועוד.
 2. אישורים על 200 שעות ניסיון שדה
   יש לשלוח אישור על השתתפות/בימוי בהצגה/מופע/מיצג דרמה/הפקה, או אישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום.  באישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום יש לציין את תוכן הפעילות ואת היקף השעות.
 3. אם אין ברשותך אישורים אלה, או חסרות לך שעות להשלמת הדרישה של 200 שעות, ניתן לצבור את השעות הנדרשות בפרויקט אישי, עצמאי ומובנה באמנות הרלוונטית – בהתאם להיקף השעות החסר. באם הנך זקוק להשלמת 200 שעות ניסיון שדה, תתבקש להגיש 5 יצירות המבטאות 5 אירועי חיים, כל אירוע / יצירה שקולים ל- 40 שעות ניסיון שדה.בפרויקט הינך מתבקש לבחור 5 אירועי חיים משמעותיים בחייך. עליך ליצור עבור כל אירוע ביטוי אמנותי בתחומך
  יש לתעד כל יצירה בשני אופנים:

  • תיעוד היצירה הסופית על גבי דיסק און קי.
  • תיעוד מילולי – יש להתייחס לארבעת הנושאים ברשימה שלהלן, בהיקף של עמוד אחד לכל יצירה:
   • שלבים בתהליך בחירת האירוע המסוים והסיבות לבחירתו.
   • ייחודו של האירוע בעיניך.
   • רגשות, מחשבות ותובנות המתלוות לאירוע שבחרת ולביטויו האמנותי.
   • אנשים משמעותיים בחייך המעורבים / שייכים לאירוע זה.
  • להלן דוגמאות לאירועי חיים:
    1. אירועים משמחים / אחרים
    2. מעברים ושינויים משמעותיים בחיי
    3. סיטואציות מה”אלבום הפנימי שלי”
    4. מפגשים משמעותיים עם אנשים
    5. פרידות ואובדנים
    6. זיכרונות

דברים נוספים שכדאי לדעת

מתכונת הלימודים

 1. תכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בפסיכודרמה, תתפרס על פני שנתיים.
 2. פתיחת שנת הלימודים: נובמבר 2024.
 3. מתכונת הלימודים:
  • שנה א’: יום ב’, יום לימודים ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
  • שנה ב’: יום לימודים אחד ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
 4. בשנה ב’ יתקיים קורס אינטנסיבי נוסף.
 5. שנת ג’ למטפלים תתקיים בהתאם למתווה המקצועי כפי שיחוקק בכנסת.

ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות (כ- 4 ימי הכשרה מעשית בשבוע).

הערות:

– ייתכנו שינויים בהרכב ובתכנית הלימודים בכפוף לאישור החקיקה בתחום.

– בית הספר לחברה ואמנויות-אונו שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד

לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

רוצים לדעת יותר?