Impact of Investor Sentiment on Conditional Volatility in the Tel Aviv Stock Exchange

 פרופ’ חיים קידר-לוי

ד”ר אלרואי חדד

 תקציר

מחקר זה בוחן כיצד שינויים במדדי סנטימנט של משקיעים בשוק ההון הישראלי, אלה שפותחו ע”י פרופ’ שמואל האוזר ומתפרסמים באתר ביזפורטל, מסבירים את תנודתיות תשואותיהן של מניות ואגרות החוב הנסחרות בבורסה בתל אביב. ככלל, התיאוריה המימונית גורסת שלבד משאיפה להרוויח תשואה גבוהה, משקיעים בשוק ההון שואפים להימנע מסיכון ככל האפשר. המתח בין תשואה לסיכון משפיע על נטיית המשקיעים להוסיף על השקעתם בשוק או למשוך את השקעותיהם ממנו; מתח זה יכול להתבטא בסנטימנט המשקיעים בשוק. לכן, מחקר זה בוחן האם ואילו מבין ששת מדדי הסנטימנט שפותחו ע”י פרופ’ האוזר, שלושה לשוק האג”ח ושלושה לשוק המניות הישראלי, מסבירים את תנודתיות הנכסים הסחירים בשוק. המידע הגלום במידת הסנטימנט בשוק הינו מידע בעל ערך עבור ציבור המשקיעים ככל שמדדי הסנטימנט יכולים להסביר תשואות ו/או סיכונים בשוק.

אנו בוחנים את הקשר הסטטיסטי בין תנודתיות התשואות היומיות של מדד תל אביב 35 ומדד תל בונד 20 לבין השינויים היומיים שנמדדו בששת מדדי הסנטימנט שפותחו. המדדים מבוססים על נתוני מסחר של הנכסים השונים, מניות אג”ח חברות ואופציות, והם נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: מדדי מומנטום בשוק המניות ובשוק אגרות החוב, ומדדי יציבות של שני השווקים. מדדי המומנטום בוחנים את מגמת המחירים בשוק בתקופה האחרונה ביחס לעבר, ומדדי היציבות בוחנים את רמות הסיכון בשני השווקים.

תוצאות המחקר מראות כי מדדי הסנטימנט מסבירים באופן מובהק את תנודתיות הנכסים בשווקי ההון, קרי את הסיכון אליו חשופים המשקיעים. אנו מוצאים שמדדים שונים מסבירים תופעות שונות בשני השווקים והינם כפופים לתנאי השוק בתקופת המדידה. מדדי המומנטום משפיעים באופן מובהק על תנודתיות התשואות בשוק המניות ואגרות החוב תחת תנאי שוק נורמאליים, בהם סנטימנט המשקיעים לרוב גבוה, אולם אפקט זה אינו מתבטא בזמני משבר (כגון משבר הסאב פריים), כנראה לאור שיבוש המתאם הסטטיסטי בתקופות של תנודתיות גבוהה. לעומת זאת, מדדי הסנטימנט המבוססים על יציבות שוק האג”ח מתבטאים בחוזקה בתקופות של סנטימנט שלילי, כדוגמת תקופת משבר הסאב פריים, יותר מתקופות של מסחר יציב. מגמה זו מתהפכת בשוק המניות עבור מדד תל אביב 35. תוצאות אלו מלמדות כי המידע הגלום במדדי סנטימנט המשקיעים בשוק הישראלי, הינו בעל ערך כלכלי למשקיעים בשוק ההון המקומי, הן בשוק המניות והן בשוק אגרות החוב.   

The Impact of Investor Sentiment on Conditional Volatility in the Tel Aviv Stock Exchange