יש להגיש את הבקשה בצירוף מסמכים נלווים למצב הכלכלי דרך תחנת המידע לסטודנט למדור שכר לימוד.