פרופ' דודי שוורץ

פרופסור בפקולטה למשפטים

About

חבר המועצה להשכלה גבוהה. בעבר, כיהן כנשיא ועד ראשי המוסדות להשכלה גבוהה (הלא מתוקצבים) בישראל וכרקטור הקריה האקדמית אונו. לפני כן, שימש כמשנה לראש הקריה האקדמית אונו וכדקן הפקולטה למשפטים. בנוסף, שימש גם דקן הפקולטה למשפטים, יועץ לנשיא ולרקטור באוניברסיטת בר-אילן. שימש כחבר הוועדה המייעצת לסדר הדין האזרחי מטעם שר המשפטים בראשות הנשיא (בדימוס) השופט וינוגרד והנשיא גורן. שימש בתפקידים ציבוריים שונים ובכללם כחבר הוועדה המייעצת לסדר דין אזרחי, חבר מועצת השמאים ושופט בבית הדין לחוזים אחידים מטעם שר המשפטים. פרופסור שוורץ מתמחה בתחומי סדר דין האזרחי והביטוח.

Teaching Areas

סדר דין אזרחי

Selected Publications