תקצירי קורסים

תפריט של תקצירי קורסים

תקצירי קורסים

התנהגות ארגונית (מאקרו)

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים הבנה של ארגונים ודרכי פעולתם. הקורס בוחן את פעולתם של ארגונים מנקודת מבט של תיאוריות ארגוניות שונות ומיישם בחינה זו לשאלות שעל המנהלים לשאול עצמם כאשר הם מתמודדים עם מסגרות ארגוניות ומנסים לכוונן. הקורס יעסוק בגישות שונות להגדרת אפקטיביות ארגונית, יחסי הגומלין שבין ארגונים וסביבתם המקומית והגלובלית, מחזור החיים של ארגונים ותהליכי הגידול שלהם, תהליכי השתנות של ארגונים, אפשרויות שונות של מבנה ארגוני, יתרונותיהם וחסרונותיהם, עיצוב ושימור התרבות הארגונית, ויחסים בין-ארגוניים.

 

התנהגות ארגונית (מיקרו)

הקורס מתמקד בהבנת התנהגותם של אנשים וקבוצות הפועלים במערכות ארגוניות ומפעילים אותן. מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם התיאוריות המרכזיות בתחום לצד היכרות עם ההיבטים המעשיים וההשלכות הניהוליות של תיאוריות אילו. ברמת היחיד, הקורס יעסוק, בין השאר, בהשפעתם של תהליכי תפיסה ושיפוט על התנהגות בארגון, בתהליכי הנעה בארגונים, ובהשפעתן של עמדות כמו מחויבות לארגון על התנהגות חברי הארגון. ברמת הקבוצה, הקורס יעסוק בתהליכי השפעה ומנהיגות בצוותים, בתהליכי תקשורת בין-אישית, בדינאמיקה הפנימית של קבוצות וצוותי עבודה וביחסים בין-קבוצתיים. יודגשו יחסי הגומלין שבין הפרט לקבוצה וההשפעה ההדדית של הפרט על הקבוצה והקבוצה על הפרט, כמו גם יחסי הגומלין שבין הפרט והקבוצה לארגון. נושאים אלה ידונו על רקע התקופה הנוכחית בה חברי ארגונים חווים מהפכים ומעברים ארגוניים, צמצומים בכוח אדם, שינויים בדפוסי ההעסקה כמו העסקה זמנית ועבודה מהבית, וחשיפה גוברת למצבי עמימות ואי-וודאות.

 

חדשנות בארגונים

העולם הארגוני והעסקי הדינמי מחייב חדשנות מתמדת בפיתוח מוצרים, שירותים ותהליכים חדשים כדי להימנע מקיפאון ונסיגה, לשמור על יתרונות תחרותיים ולפתחם. מטרת הקורס היא להקנות הבנה של תהליך החדשנות וכלים להשגת רעיונות יצירתיים ישימים ואפקטיביים בפיתוח מוצרים, שירותים ותהליכים חדשים. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מהי יצירתיות, מהם מאפייניו של הרעיון היצירתי, של האישיות היצירתית ובחינת גישות יצירתיות קלאסיות,  חקירת המתודה הנהוגה בפיתוח מוצרים, שירותים ותהליכים חדשים והצעת גישה יצירתית אלטרנטיבית,  וכיצד ניתן לפתור בעיות ולפתח מוצרים, שירתים ותהליכים חדשים באופן מובנה.

 

קונפליקטים, כוח ופוליטיקה בארגונים

הקורס יתמקד בהבנת הארגון כמערכת פוליטית שבה יש לאנשים וקבוצות  אינטרסים שונים ומטרות שונות. הקורס יזהה את מקורות הכוח של חברי ארגון ויחידות ארגוניות ויספק כלים למיפוי יחסי כוח ברמה אישית וקבוצתית. כן יזוהו המקורות לקונפליקטים בארגונים, ההשלכות השליליות והחיוביות של סוגי קונפליקטים שונים והדרכים לניהול קונפליקטים בארגונים. הקורס יעסוק גם בטקטיקות שונות של השפעה והתנהגות פוליטית, מקורותיהן ותוצאותיהן. כל זאת במטרה לסייע למשתתפים לשפר את תפקודם כחברי ארגון, מנהלים בארגון או יועצים המושפעים מתהליכי הכוח והפוליטיקה בארגונים ומעוניינים להשפיע עליהם.

 

אבחון ארגוני

לקורס פן תיאורטי ופן יישומי. בהיבט התיאורטי, הסטודנטים יכירו מודלים שונים לאבחון ארגוני ברמות ניתוח שונות: הפרט, הקבוצה והארגון וכן יכירו כלים ושיטות לאיסוף מידע באמצעות תצפיות, חומרים כתובים, ראיונות ושאלונים, וניתוחם תוך שימת דגש על איתור קשרי גומלין בין הרמות השונות והבנת הקשרים בין תהליכים ארגוניים לבין תוצאות אישיות, קבוצתיות וארגוניות. בהיבט היישומי, הסטודנטים יתחלקו לצוותים ויהא עליהם לבצע אבחון ארגוני ולגבש חוות דעת ומסקנות כתוצאה מן האבחון שבוצע.

 

תהליכי שינוי, פיתוח ארגוני ולמידה

הקורס נועד להקנות ידע על מגמות בעולם בתחום השינוי הארגוני ולהעמיק את ההבנה מדוע השינוי הוא הדבר היציב והקבוע ביותר כיום בארגונים ומדוע למידה ארגונית חיונית להתמודדות והצלחה בעולם משתנה. במהלך הקורס, יילמדו אסטרטגיות שונות לניהול אפקטיבי של שינוי, סוגיות הכרוכות בקושי ליישם ולהטמיע שינוי בארגון, כיצד לזהות ולפתח תהליכים של למידה ארגונית וכיצד להגדיל את הסיכוי להתמודדות מוצלחת עם שינויים הנכפים על הארגון ולניהול נכון יותר של שינויים היזומים על ידו.

 

ראיונות

הסדנא תקנה למשתתפים היכרות עם תהליכי הראיון השונים בארגונים וכן עם סוגי הראיון שמבצע היועץ במהלך האבחון הארגוני ותוך כדי הפעלה של התערבויות ארגוניות שונות. הסדנא נועדה ללמד את הסטודנט אילו תיאוריות קיימות בנושא הראיון ומהם הכלים היישומיים בהם ניתן להשתמש על מנת לבצע את הראיון באופן הטוב ביותר ולהפיק ממנו את המיטב. הסדנא כוללת תרגול בביצוע ראיונות במטרה לפתח בקרב הלומדים את מיומנויות הריאיון שלהם.

 

קבלת החלטות

הסדנא נועדה להקנות למשתתפים הבנה של תהליכי קבלת החלטות על ידי יחידים וקבוצות בארגונים בעיקר בתנאי סיכון ואי ודאות, וכן שימוש בכלים המסייעים ליחידים וקבוצות לקבל החלטות מיטביות. במסגרת הסדנא  יוצגו מודלים נורמטיביים לקבלת החלטות ונשווה ביניהם לבין קבלת החלטות אינטואיטיביות. יבחנו ההבדלים בין קבלת החלטות על ידי יחידים ועל ידי קבוצות. המשתתפים ילמדו גם על טעויות והטיות קוגניטיביות וחברתיות במהלך עשיית החלטות דרך תרגול של מצבי החלטה, קבלת משוב על פעולתם במצבים אלה ורכישת היכרות עם הכלים באמצעותם ניתן להימנע מן ההטיות או להקטין את השפעתן.

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]